Menu Zavrieť

Zmluvy

Chronologické zoradenie zmlúv medzi obcou Beladice a dodávateľmi.
Pre zobrazenie zmluvy je potrebné kliknúť na uvedený názov.

Dátum Názov Dodávateľ Suma
18.07.2019 Zmluva č. 736 2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu NSK NR Nitriansky samosprávny kraj rôzne
17.07.2019 Zmluva č. 756 2019 o poskytnutí dotácii na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj rôzne
15.07.2019 Zmluva o dielo ALT-SPOL.SLOVAKIA, s.r.o. rôzne
11.07.2019 Dodatok z zámennej zmluve InDevel, s.r.o. rôzne
09.07.2019 Zmluva o dielo ALT-SPOL.SLOVAKIA, s.r.o. rôzne
04.07.2019 Zámenná zmluva č. 01/2019 InDevel, s.r.o. rôzne
28.06.2019 Zmluva o združení finančných prostriedkov Dohoda zmluvných strán rôzne
25.06.2019 Zmluva č.39 972 O poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dobrovoľná požiarna ochrana rôzne
25.06.2019 Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle parag.29 Fresco plus, s.r.o. rôzne
28.03.2019 Zmluva na dodávku zemného plynu SPP – Slovenský plynárenský priemysel rôzne
21.03.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Západoslovenská distribučná, as rôzne
02.03.2019 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb ML – audit, s.r.o. 2 280 €
28.02.2019 Zmluva na transparentný účet Slovenská sporiteľňa, a.s. rôzne
21.02.2019 Zmluva na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov IQ Ideas, s.r.o, Na čerešňovom vrchu 13, Nitra rôzne
31.01.2019 Nájomná zmluva MUDr. Korčeková MUDr. Eva Korčeková 0,00 €
24.01.2019 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Tomáš Zboja, Kuzmányho 4, 036 01 Martin 540 €
28.12.2018 Zmluva o nájme o nebytových priestorov I.V.J., s.r.o, Župná ulica č.54, Zlaté Moravce 1360,00 €
09.11.2018 Zmluva – Požiarna zbrojnica Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 462 €
15.10.2018 Potvrdenie o zverejnení zámennej zmluvy: Obec Beladice a Vladimír Halás Vladimír Halás 0,00 €
10.10.2018 Kúpna zmluva Mihalička Róbert Mihalička 1 €
11.09.2018 Zámenná zmluva medzi: Obec Beladice a Vladimír Halás Vladimír Halás 0,00 €
07.06.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Alex Borbely, Marián Orolín, Ján Orolín, Miroslav Ladányi (nar. 1951), Peter Ladányi, Mgr. Miroslav Ladányi (1978), Jaroslav Ladányi, MUDr. Róbert Illéš 1,00 €
12.05.2018 Dodatok č. IROP – D1 – 302021H970 – nenávratný finančný príspevok. Nitriansky samosprávny kraj 139 111 €
23.04.2018 Kúpna zmluva č.: ZD1/130318 uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov KRAJSPOL SK, s.r.o. 13 140 €
23.04.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Grossa Nova, s.r.o. 0,00 €
05.04.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podla ustanovení par. 409 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov Mário Homola Piliarska výroba – porez dreva, hobľovanie-impregnácia dreva 9 202 €
03.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu č. 2017/11/PG MP PROFIT PB, s.r.o. 0,00 €
27.02.2018 Dodatok č.1 K ZMLUVE O MANAŽMENTE PROJEKTU MP PROFIT PB, s.r.o. 0,00 €
12.02.2018 Zmluva o dielo – ,,Výmena strechy na obecnej budove” DlMl max, s.r.o. 25 979 €
05.02.2018 Zmluva o dielo MŠ Beladice – Rekonštrukcia a prístavba MŠ Beladice AGROSTAV HSV spol. s r.o. 129 908 €
15.01.2018 Zmluva o manažmente projektu 2017/11/PG MP PROFIT PB, s.r.o. Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 0,00 €
20.11.2017 Zmluva o dielo na realizáciu diela ,,Kamerový systém v obci Beladice” MK hlas, s.r.o 24 978
14.11.2017 Zmluva o poskytnutí NFP č.IROP Z-302021H970 221-10 Ministerstvo pôdohospodárstva 8 187 €
09.11.2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitriansky samosprávny kraj 138 225 €
11.10.2017 Príkazná zmluva č.13/2017/EL Združenie miest a obcí Žitného ostrova 0,00 €
21.07.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prśpevku na podporu realizácie projektu: “Zábavné centrum pre deti”, realizovaného na výzvu:ISMRMT012017 Mikroregión Tríbečsko 38 988 €
17.07.2017 Kúpna zmluva Mária Ladányiová, rod. Beláňová, Mária Čikelová, rod. Horvátová, Helena Minárová, rod. Horvátová, Anna Horváthová, rod. Horváthová. 4,00 €
06.04.2017 Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 000 €
28.03.2017 Zmluva č. 39/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra 20 000 €
21.02.2017 Zmluva o spolupráci a poradenstve. TORVEL s.r.o. 1 600 €
14.02.2017 Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzky Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 61 957 €
05.01.2017 Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020 PROUNION, a.s., IČO: 45597103, Adresa: Piaristická 2, 94901 NITRA 0,00 €
12.04.2016 Zmluva č. ZNR01112016220 odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0,00 €
14.12.2015 Zmluva o poskytovani auditorských služieb N.M. Audit, s.r.o. 0,00 €
13.11.2015 Zmluva o dielo – ÚPO Beladice Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA- architektonický ateliér 23 700 €
26.10.2015 Zmluva o výpožičke KRHZ Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 €
22.10.2015 Zmluva o dielo-Multifunkčné ihrisko SportReal Nitra, s.r.o. 0,00 €
19.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie – Multifunkčné ihrisko Úrad vlády Slovenskej republiky 0,00 €
23.09.2015 Zmluva č. 108222 08U01 – odstredivka kalu Enviromentálny fond 0,00 €
22.07.2014 Záložná zmluva č.407-417-2011 návrh na vklad Štátny fond rozvoja bývania 0,00 €
11.07.2014 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní NFP Ministerstvo hospodárstva SR 0,00 €
20.04.2014 Verejne osvetlenie Beladice Ministerstvo hospodárstva SR 179 618 €
29.01.2014 Zmula o prevádzkovaní verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť 0,00 €
13.12.2013 Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VB Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
10.03.2014 Zmluva o dielo – pre projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia ELcomp s.r.o, Pražská 2, Nitra 91 280 €
05.03.2014 Zmluva o zriadení vecných bremien č.13538L1001.12.0018VB Západoslovenská energetika a.s. 0,00 €

 

 

Prístupnosť