Menu Zavrieť

Všeobecné záväzné nariadenia obce Beladice

Rok Názov Dokument na stiahnutie
2017 VZN obec Beladice č. 3 2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
2016 VZN obce Beladice č. 7 2016 O poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
2016 VZN obce Beladice č. 5 2016 O používaní a ochrane symbolov obce
2016 VZN obec Beladice na rok 2017 O dani z nehnuteľnosti
2016 VZN obce Beladice O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
2016 VZN obec Beladice č.1 2016 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
2015 VZN č.4 2015 obce Beladice O nakladaní s komunálnymi odpadmi
2015 Dodatok č. 2 k VZN obce Beladice č. 4 2015 O nakladaní s komunálnymi odpadmi
2015 Dodatok k VZN č.1 2015 obce Beladice O určení názvov ulíc verejných  priestranstiev

 

Prístupnosť