Menu Zavrieť

Všeobecné záväzné nariadenia obce Beladice

Rok Názov Dokument na stiahnutie
2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 4/2023 o hazardných hrách
2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 3/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Obce Beladice
2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 1 /2023 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
2023 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2023 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice č. 01/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 05/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (zmena od 01.2023)
2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 04/2022 o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou
2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 02/2022, ktorým vydáva Štatút obce Beladice
2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice  č. 3 /2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Beladice
2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 2 /2021  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Beladice
2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2021 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Beladice
2021 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice  č. 5 /2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Beladice
2020 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice  č. 5 /2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Beladice
2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2020 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Beladice
2020 Všeobecné záväzné nariadenia obce Beladice č. 3 /2020 o zrušení Základnej školy, jej súčastí a Materských škôl v obci Beladice o zriadení Základnej školy s materskou školou a jej súčastí
2020 Všeobecné záväzné nariadenie obce Beladice č.2/2020 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Beladice Zmeny a doplnky č. 1.
2020 Všeobecné záväzné nariadenia Obce Beladice č.1/2020: Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Beladice
2019 VZN obce Beladice č. 3/2019 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou
2019 VZN obce Beladice č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
2019 VZN obce Beladice č.1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zaradeniach, ktorých zriaďovateľom je obce Beladice
2017 VZN obec Beladice č. 3 2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
2016 VZN obce Beladice č. 7 2016 O poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
2016 VZN obce Beladice č. 5 2016 O používaní a ochrane symbolov obce
2016 VZN obec Beladice na rok 2017 O dani z nehnuteľnosti
2016 VZN obce Beladice O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
2016 VZN obec Beladice č.1 2016 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
2015 VZN č.4 2015 obce Beladice O nakladaní s komunálnymi odpadmi
2015 Dodatok č. 2 k VZN obce Beladice č. 4 2015 O nakladaní s komunálnymi odpadmi
2015 Dodatok k VZN č.1 2015 obce Beladice O určení názvov ulíc verejných  priestranstiev
2011 VZN o podmienkach vypúšťania odpadadových vôd 4 / 2011
2010 Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 2/2010 o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve obce BELADICE

 

Prístupnosť