Menu Zavrieť

Kontakt

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

  • písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
  • odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Adresa: Kontakt:
Obecný úrad
Gaštanová 167
951 75 Beladice
IČO: 00307769
telefón: +421 37 63 30 227
mobil: 0904 200 005
e-mail:
podatelna@obecbeladice.sk

Bankové spojenie:

Banka: VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK18 5600 0000 0022 4345 0005

Zamestnanci obecného úradu:

Meno Pozícia Email Telefón
Ing. Martina Biela administratívny zamestnanec podatelna@obecbeladice.sk

biela@obecbeladice.sk

+42137 633 0227

0904 200 005

Mgr. Alena Šabová administratívny zamestnanec podatelna@obecbeladice.sk

sabova@obecbeladice.sk

+42137 633 0227

0904 200 005

Švarbová Mária účtovník obce svarbova@obecbeladice.sk +42137 633 0227

Mapa:

Prístupnosť