Menu Zavrieť

Kontakt

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

  • písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
  • odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Adresa: Kontakt:
Obecný úrad
Gaštanová 167
951 75 Beladice
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
telefón: +421 37 63 30 227
mobil: 0904 200 005
e-mail:
podatelna@obecbeladice.sk

Bankové spojenie:

Banka: VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

Zamestnanci obecného úradu:

Meno Pozícia Email Telefón
Borčinová Margita administratívny zamestnanec podatelna@obecbeladice.sk +42137 633 0292
Mgr. Alena Chrenová administratívny zamestnanec chrenova@obecbeladice.sk +42137 633 0227
Švarbová Mária účtovník obce svarbova@obecbeladice.sk +42137 633 0292

Mapa:

Prístupnosť