Menu Zavrieť

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v komunálych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Beladice rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

 • určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
 • schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
 • schvaľuje záverečný účet obce,
 • schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
 • schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
 • schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
 • zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Poslanci obecného zastupiteľstva:a

 • Balková Katarína
 • Halásová Diana
 • Homolová Iveta
 • Kišac Martin
 • Meres Juraj, Ing.
 • Miškovič Peter, Mgr.
 • Slíž Ján
 • Slováková Ľubica, Mgr.
 • Tokár Stanislav

Hlavný kontrolór obce Beladice je Ing. Ladislav Lauro

Prístupnosť