Menu Zavrieť

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.  Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

• schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
• určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
• schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie
• schvaľuje záverečný účet obce
• schvaľuje územný plán obce
• schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom
• zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie
• volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce
• schvaľuje plat starostu podľa osobitného zákona
• rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
• zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
• zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce,
• udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
• ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 2018-2022

• Halásová Diana
• Homolová Iveta
• Kišac Martin
• Ing. Méres Juraj
• Mgr. Miškovič Peter
• Slíž Ján
• Mgr. Slováková Ľubica
• Švecová Magdaléna
• Tokár Stanislav

Komisie obecného zastupiteľstva v Beladiciach

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú  zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Pri obci pracujú nasledovné komisie v zložení:

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:

predseda: p. Kišac Martin

členovia: p. Homolová Iveta, p. Švecová Magdaléna

komisiu finančnú, správy obecného majetku:

predseda: p. Tokár Stanislav

členovia: p. Mgr. Miškovič Peter, p. Švecová Magdaléna

komisiu životného prostredia a verených sporov:

predseda: p. Halásová Diana

členovia: p. Homolová Iveta, p. Ing. Méres Juraj, p. Kišac Martin

komisiu bytovú a stavebnú:

predseda: p. Homolová Iveta

členovia: p. Halásová Diana, p. Ing. Méres Juraj

Prístupnosť