Menu Zavrieť

Doprava

Z hľadiska širších dopravných pomerov najvýznamnejšou dopravnou tepnou je rýchlostná cesta R1 Nitra – Žarnovica, ktorá pretína južnú polovicu katastrálneho územia. Vlastná obec leží na ceste I. triedy I/65 Nitra – Beladice, ktorá zároveň tvorí spojnicu s krajským mestom. Cesta I/65 prechádza severovýchodnou časťou katastrálneho územia.

Rýchlostná cesta R1 je novostavba a cesta I/65 plní doterajšiu funkciu cesty I. triedy a zároveň je súbežnou cestou k R1(kategória rýchlostnej R1 je R24,5/100). Rýchlostná cesta R1 je v úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce v správe (subdodávateľ služieb prevádzky a údržby) GranviaOperation, a.s., cesta I. triedy I/65 je v správe Slovenskej správy ciest a cesty III. triedy III/1669 Beladice – križovatka s R1 (bývalá III/065003) a cesta III. triedy III/1673 Beladice – Nová Ves nad Žitavou (bývalá III/511008) a cesta III. triedy III/1661 Nitra – Zlaté Moravce (bývalá 064033) v k.ú. Čakýň, sú v správe odboru dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cesta III. triedy slúži aj ako prístupová komunikácia k niektorým poľnohospodárskym pozemkom / nachádza sa tu niekoľko vjazdov s priľahlými účelovými komunikáciami na poľnohospodárske pozemky, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárskou výrobou /.

Medzi miestne komunikácie patria cesty IV. triedy. Obec spravuje miestne komunikácie a chodníky v dĺžke 28,6 km. Verejné priestranstvá a komunikácie sú vybavené verejným osvetlením s modernými svietidlami. Rýchlostná cesta zabezpečuje obyvateľom rýchlu a bezpečnú dostupnosť do Nitry – cca 15 mim autom – 14,68 km. Hromadnú autobusovú dopravuzabezpečuje spoločnosť Arriva Nitra a.s.. V obci sa nachádza čerpacia stanica pohonných hmôt ČSPHM Slovnaft, a.s. .

Prístupnosť