Menu Zavrieť

Úradná tabuľa

Dátum zverejnenia Názov Zverejnené do Súbor
29.11.2022 Zmeny cestovných poriadkov od 11.12.2022
28.11.2022 Návrh rozpočtu obce Beladice – Základnej a Materskej školy v Beladiciach na rok 2023 07.12.2022
23.11.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 04/2022 o verejnej kanalizácií a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou 07.12.2022
23.11.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 5/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (zmena od 01.2023) 07.12.2022
18.11.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 02/2022, ktorým vydáva Štatút obce Beladice 07.12.2022
18.11.2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 03/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 07.12.2022
28.10.2022 SEA – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente na dotknuté obce „Územný plán obce Jelenec – Zmeny a doplnky č. 3“ 12.11.2022
13.10.2022 Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Bošanský 31.10.2022
03.10.2022 Oznámenie – zmena cien za služby od 01.01.2023 (komunálny odpad – Waste transport, a.s.)
19.09.2022 Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (LV č. 1025, k.u. Veľké Chrašťany, obec Beladice)
19.09.2022 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu – Štatistický úrad Slovenskej republiky
20.08.2022 Zmeny cestovných poriadkov od 1.9.2022
17.06.2022 Štatistické zisťovanie – Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS)
17.06.2022 Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach
Prístupnosť