Menu Zavrieť

Úradná tabuľa

Dátum zverejnenia Názov Zverejnené do Súbor
15.04.2024 Územný plán obce Tesárske Mlyňany
zaslanie rozsahu hodnotenia
26.04.2024
15.04.2024 Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025

záverečné stanovisko

09.04.2024 Určenie opatrovníka v zmysle § 16 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov č. 150/2023-004-IP (Sp.č. 95/2024) – Samuel Točka 25.04.2024
08.04.2024 Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Beladice 23.04.2024
03.04.2024 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 2/2024 o poskytovaní sociálnych služieb 23.04.2024
02.04.2024 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 1/2024 o verejnom poriadku 23.04.2024
02.04.2024 OZNAM: CYKLICKÉ ODPOČTY SPOTRIEB ELEKT. ENERGIE (DOMÁCNOSTI) v obci Beladice 17.04.2024
27.03.2024 Územný plán obce Tesárske Mlyňany
– prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu za účelom jeho určenia
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesárske Mlyňany“ – návrh
08.04.2024
20.03.2024 Rozhodnutie – predĺženie platnosti Územného rozhodnutia č. 417/2021-004-IP – pre Slovak Telekom, a.s.
02.04.2024
20.03.2024 Rozhodnutie – predĺženie platnosti Územného rozhodnutia č. 447/2021-004-IP – pre Slovak Telekom, a.s. 02.04.2024
12.03.2024 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tesárske Mlyňany na programové obdobie 2023-2027

Oznámenie o strategickom dokumente

26.03.2024
11.03.2024 Výberové konanie na obsadenie štyroch pracovných pozícií ,,člen MOaPS“
11.03.2024  Oznámenie o uložení zásielky – DEŽOVÁ FREDERIKA 29.03.2024
27.02.2024 Územný plán obce Tesárske Mlyňany – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

12.03.2024
16.02.2024 Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

01.03.2024
1.12.2023 VÝZVA-Západoslovenská distribučná, a.s. – UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov 15.03.2024
18.09.2023 Prerokovanie Územného plánu obce Beladice – zmeny a doplnky č. 2
26.07.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov pre lesný celok Jelenec na obdobie rokov 2023 až 2032

16.06.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky: Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

10.05.2023 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ – zaslanie + príloha: Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSOZP2-2023-002227
Prístupnosť