Menu Zavrieť

Zväz zdravotne postihnutých

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Beladice

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých (ZO ZZP) v Beladiciach vznikla v roku 2005 a pracuje pod hlavičkou Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja s krajskou správou v Nitre (ZZP NK).

ZZP NK je nepolitickou, neziskovou organizáciou, dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje občanov s akýmkoľvek dlhodobým poškodením zdravia, ktorí majú svoj život zložitejší a musia prekonávať nemálo problémov a tiež sympatizantov organizácie. Vo svojej činnosti sa riadi predovšetkým princípmi humanity a charity.

ZO ZZP Beladice nemá platených pracovníkov a nie je dotovaná štátom. Finančné prostriedky získava cestou sponzorov, prípadne z obecného úradu a z vlastných zdrojov od členov, ktorí prispievajú kúpou členských známok, príspevkami a tiež samotnou pomocou pri zabezpečovaní činnosti ZO.

Na valnom zhromaždení našej ZO ZZP, ktoré sa konalo dňa 23.02.2020 pri príležitosti 15. výročia činnosti ZO Beladice, si vo svojom príhovore zaspomínala na začiatky aj na činnosť, predsedníčka Ľudmila Sládeková, ktorá bola aj pri zrode našej ZO :

Bolo to v auguste 2005 keď vznikla naša Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Beladice a to prvou ustanovujúcou schôdzou za prítomnosti cca 20 členov.

Pri zrode organizácie v roku 2005 boli : Ľudmila Sládeková, Anna Miškovičová, Karol Martinka a Mária Žuk Olševská.

Prvý výbor pracoval v zložení :

 • Predseda : Ľudmila Sládeková
 • Podpredseda : Júlia Rosinská
 • Tajomník : Anna Miškovičová
 • Hospodár : Helena Komžíková
 • Revízor : Helena Füleová, Tibor Meres
 • Náhradník : Ladislav Sládek, Miškovič
 • Kronika : Ľubica Slováková

Činnosť sa rozbiehala veľmi skromne a pomaly. Prvé organizované akcie sa konali za malej účasti členov. Dnes má naša organizácia cca 60 členov.

Za toto obdobie sa podarilo výboru zorganizovať a uskutočniť celý rad zaujímavých podujatí, ako boli rôzne posedenia pri hudbe – napríklad Fašiangové posedenie, Deň matiek, Ples kvetov, Október – úcta k starším, Silvestrovské posedenie a iné. Do ich prípravy a účasti sa zapájalo stále viac a viac členov.

Výbor organizuje každoročne mnoho zaujímavých akcií, ako napr. : návšteva divadla A. Bagara v Nitre, spoločné výlety za krásami a históriou Slovenska (Bojnice, Levoča, Svätý Anton, Banská Štiavnica, Zvolen), tiež Moravy (Lednice, Valtice) a Rakúska (zámok Schloss hof), návštevu vianočných trhov, kultúrne leto, opekačky, návštevu vianočného benefičného koncertu v kostole Ducha Svätého v Nitre,….

Medzi našu činnosť treba zaradiť aj starostlivosť o starších, chorých a opustených občanov našej obce. Členovia pomáhali návštevou chorých, pomocou v domácnosti, nákupom potravín, zabezpečením liekov….

Každoročne sa organizuje valné zhromaždenie za účasti všetkých členov, kde si spomenieme aj na jubilantov. Tiež na členov, ktorí nás v uplynulom roku opustili.

Naši členovia sa radi zúčastňujú aj na spoločných akciách poriadaných obcou : posedenie na fašiangy, pochovávanie basy, deň matiek, deň detí, vianočný punč, a pod. Zapájajú sa do upratovania obce, námestia a priestorov pri kostole.

Dobrú spoluprácu má naša ZO ZZP aj z MŠ a ZŠ v Beladiciach. Deti sa radi zapájajú do našej činnosti rôznymi vystúpeniami na našich akciách.

Okrem pravidelných akcií sa príležitostne robia rôzne zbierky napr. na charitu, detský domov, kojenecký ústav.

Pravidelným zvykom sa stala príprava a organizácia jesennej akcie : Výstava ovocia, zeleniny a ľudových výrobkov, na ktorej sa nielen naši členovia, ale aj občania obce radi pochvália svojou úrodou, prípadne rôznymi vlastnými výrobkami. Výstava má každoročne veľký ohlas a do jej prípravy sa zapojilo veľa členov ZO.

Naša ZO úzko spolupracuje z Krajskou správou v Nitre a  Obecným úradom v našej obci. Naši členovia sa zúčastňujú na rekondičných pobytoch v kúpeľných mestách ako Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Ždiar, Oravice a na rekreáciách v Grécku, v Chorvátsku a pod., ktoré organizuje ZZP NK pre ZO pracujúce v jednotlivých obciach Nitrianskeho kraja.

ZO ZZP v Beladiciach má k 01.01.2020 60 členov. Na poslednom valnom zhromaždení títo dôstojne oslávili 15. výročie vzniku ZO ZZP v Beladiciach. Prítomní členovia zároveň spoločne zablahoželali a zaspievali „veľa zdravia do ďalších rokov života“ 12 členom k ich životným jubileám.

23.02.2020 na valnom zhromaždení ZO ZZP v Beladiciach bol zvolený výbor, ktorý pracuje v tomto zložení  :

 • Predseda : Ľudmila Sládeková
 • Podpredseda : Ľubica Gécioá
 • Tajomník : Anna Miškovičová
 • Hospodár : Andrea Bunbalová
 • Revízor : Tibor Méres, Serafína Hehejíková, Katarína Komáromyová
 • Náhradníci : Mária Záhorská, Helena Füleová,
 • Kronika : Miroslava Füleová,
Prístupnosť