Menu Zavrieť

Zväz zdravotne postihnutých

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Beladice

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých (ZO ZZP) v Beladiciach vznikla v roku 2005 a pracuje pod hlavičkou Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja s krajskou správou v Nitre (ZZP NK).

ZZP NK je nepolitickou, neziskovou organizáciou, dobrovoľným občianskym združením, ktoré združuje občanov s akýmkoľvek dlhodobým poškodením zdravia, ktorí majú svoj život zložitejší a musia prekonávať nemálo problémov a tiež sympatizantov organizácie. Vo svojej činnosti sa riadi predovšetkým princípmi humanity a charity.

ZO ZZP Beladice nemá platených pracovníkov a nie je dotovaná štátom. Finančné prostriedky získava cestou sponzorov, prípadne z obecného úradu a z vlastných zdrojov od členov, ktorí prispievajú kúpou členských známok, príspevkami a tiež samotnou pomocou pri zabezpečovaní činnosti ZO.

Na valnom zhromaždení našej ZO ZZP, ktoré sa konalo dňa 23.02.2020 pri príležitosti 15. výročia činnosti ZO Beladice, si vo svojom príhovore zaspomínala na začiatky aj na činnosť, predsedníčka Ľudmila Sládeková, ktorá bola aj pri zrode našej ZO :

Bolo to v auguste 2005 keď vznikla naša Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Beladice a to prvou ustanovujúcou schôdzou za prítomnosti cca 20 členov.

Pri zrode organizácie v roku 2005 boli : Ľudmila Sládeková, Anna Miškovičová, Karol Martinka a Mária Žuk Olševská.

Prvý výbor pracoval v zložení :

 • Predseda : Ľudmila Sládeková
 • Podpredseda : Júlia Rosinská
 • Tajomník : Anna Miškovičová
 • Hospodár : Helena Komžíková
 • Revízor : Helena Füleová, Tibor Meres
 • Náhradník : Ladislav Sládek, Miškovič
 • Kronika : Ľubica Slováková

Činnosť sa rozbiehala veľmi skromne a pomaly. Prvé organizované akcie sa konali za malej účasti členov. Dnes má naša organizácia cca 60 členov.

Za toto obdobie sa podarilo výboru zorganizovať a uskutočniť celý rad zaujímavých podujatí, ako boli rôzne posedenia pri hudbe – napríklad Fašiangové posedenie, Deň matiek, Ples kvetov, Október – úcta k starším, Silvestrovské posedenie a iné. Do ich prípravy a účasti sa zapájalo stále viac a viac členov.

Výbor organizuje každoročne mnoho zaujímavých akcií, ako napr. : návšteva divadla A. Bagara v Nitre, spoločné výlety za krásami a históriou Slovenska (Bojnice, Levoča, Svätý Anton, Banská Štiavnica, Zvolen), tiež Moravy (Lednice, Valtice) a Rakúska (zámok Schloss hof), návštevu vianočných trhov, kultúrne leto, opekačky, návštevu vianočného benefičného koncertu v kostole Ducha Svätého v Nitre,….

Medzi našu činnosť treba zaradiť aj starostlivosť o starších, chorých a opustených občanov našej obce. Členovia pomáhali návštevou chorých, pomocou v domácnosti, nákupom potravín, zabezpečením liekov….

Každoročne sa organizuje valné zhromaždenie za účasti všetkých členov, kde si spomenieme aj na jubilantov. Tiež na členov, ktorí nás v uplynulom roku opustili.

Naši členovia sa radi zúčastňujú aj na spoločných akciách poriadaných obcou : posedenie na fašiangy, pochovávanie basy, deň matiek, deň detí, vianočný punč, a pod. Zapájajú sa do upratovania obce, námestia a priestorov pri kostole.

Dobrú spoluprácu má naša ZO ZZP aj z MŠ a ZŠ v Beladiciach. Deti sa radi zapájajú do našej činnosti rôznymi vystúpeniami na našich akciách.

Okrem pravidelných akcií sa príležitostne robia rôzne zbierky napr. na charitu, detský domov, kojenecký ústav.

Pravidelným zvykom sa stala príprava a organizácia jesennej akcie : Výstava ovocia, zeleniny a ľudových výrobkov, na ktorej sa nielen naši členovia, ale aj občania obce radi pochvália svojou úrodou, prípadne rôznymi vlastnými výrobkami. Výstava má každoročne veľký ohlas a do jej prípravy sa zapojilo veľa členov ZO.

Naša ZO úzko spolupracuje z Krajskou správou v Nitre a  Obecným úradom v našej obci. Naši členovia sa zúčastňujú na rekondičných pobytoch v kúpeľných mestách ako Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Ždiar, Oravice a na rekreáciách v Grécku, v Chorvátsku a pod., ktoré organizuje ZZP NK pre ZO pracujúce v jednotlivých obciach Nitrianskeho kraja.

ZO ZZP v Beladiciach má k 01.01.2020 60 členov. Na poslednom valnom zhromaždení títo dôstojne oslávili 15. výročie vzniku ZO ZZP v Beladiciach. Prítomní členovia zároveň spoločne zablahoželali a zaspievali „veľa zdravia do ďalších rokov života“ 12 členom k ich životným jubileám.

23.02.2020 na valnom zhromaždení ZO ZZP v Beladiciach bol zvolený výbor, ktorý pracuje v tomto zložení  :

 • Predseda : Ľudmila Sládeková
 • Podpredseda : Ľubica Gécioá
 • Tajomník : Anna Miškovičová
 • Hospodár : Andrea Bunbalová
 • Revízor : Tibor Méres, Serafína Hehejíková, Katarína Komáromyová
 • Náhradníci : Mária Záhorská, Helena Füleová,
 • Kronika : Miroslava Füleová,

Aktivity združenia:

Aj tento rok niektorí naši členovia v spolupráci s obecným úradom ozdobili na námestí pred kostolom adventný veniec. Každú adventnú nedeľu zapálime na ňom ďalšiu sviečku, ako symbol blížiacich sa vianočných sviatkov. Veľké poďakovanie patrí Štefanovi Hrdličkovi, ktorý vyrobil novú konštrukciu pre adventný veniec a Mirkovi Schronerovi, za zhotovenie sviečok. Skúsme zachovať odkaz adventu a pripomeňme si posolstvo adventných sviečok

– mier, vieru, posolstvo lásky, nádej –

Miesto vianočného zhonu, nech zavíta do vášho domu zdravie, láska, spokojnosť a to Vám urobí radosť a pohodu.

ZO ZZP Beladice uskutočnila v dňoch 20.-25.11.2023 pre svojich členov rekondično-ozdravný pobyt v kúpeľoch Dudince. Veľká vďaka patrí Ruženke Schronerovej, ktorá celú akciu zabezpečovala.

ZO ZZP Beladice v dňoch 11. a 12. novembra 2023 usporiadala  pre svojich členov a občanov obce Beladice  Výstavu obrazov a súťaž v pečení tradičných slovenských kysnutých koláčov. Autormi vystavených obrazov boli naši občania Eva Ligačová, Eva Homolová – Borčinová, reholná sestra Olívia – Bystrická, Adelka Tokárová. Hostia – Michal Kavický.  Na výstave sa prezentovali svojimi prácami aj deti Materských škôl a žiaci Základnej školy. Výstavu svojimi obrazmi spestrila ukrajinská akademická maliarka – Júlia Tomesko, ktorej účasť pomohla sprostredkovať KS ZZP v Nitre.

V súťaži pečenia tradičných slovenských kysnutých koláčov sa zúčastnili : Ružena Schronerová, Mária Záhorská, Serafína Hehejíková, Lýdia Méresová, Mária Mankovecká, Emília Kováčová, Helena Hermanová, Helena Holubová, Katarína Gutmanová, Zuzana Lazareková.

 1. miesto : Lýdia Méresová
 2. miesto : Mária Mankovecká
 3. miesto : Emília Kováčová

Návštevníci našej akcie mohli stráviť pekné popoludnie v príjemnom prostredí a ochutnať výrobky súťažiacich.

Dňa 10.08.2023 zorganizovala Krajská správa ZZP Nitra bowlingový turnaj, konaný pod záštitou Nitrianskej komunitnej nadácie, mesta Nitra a UNICEF, ktorý bol financovaný z grantu „Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre“. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnili aj niektorí naši členovia ZO ZZP Beladice.

Dňa 29.7.2023 zorganizovala Krajská správa ZZP Nitra petangový turnaj, konaný pod záštitou Nitrianskej komunitnej nadácie, mesta Nitra a UNICEF, ktorý bol financovaný z grantu „Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre“. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnili aj niektorí naši členovia ZO ZZP Beladice.

 

Dňa 26.03.2023 sa stretli členovia ZO ZZP Beladice na výročnej schôdzi kde zhodnotili činnosť ZO ZZP Beladice za rok 2022 a schválili Plán činnosti ZO Beladice na najbližšie obdobie – rok 2023. Pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea v roku 2023 predsedníčka ZO Beladice p. Ľudmila Sládeková zablahoželala v mene všetkých členov jubilantom a boli im odovzdané drobné vecné dary.

Blahoželalo sa pri príležitosti:
– 90 rokov – p. Pavlíne Beniškovej
– 80 rokov – Jozefovi Kérymu
– 70 rokov – Silvii Tokárovej, Helene Komžíkovej, Helene Nagyovej, Helene Hermanovej
– 60 rokov – Ľubici Hermanovej, Milanovi Genčíkovi

Prítomní členovia ZO ZZP v Beladiciach odsúhlasili novú správnu radu v nasledovnom zložení:
– p. Mária Hrdličková – predsedníčka
– p. Katarína Komáromyová – podpredsedníčka
– p. Ružena Schronerová – tajomníčka
– p. Andreja Bumbalová – hospodárka
– p. Ľubica Géciová – revízor
– p. Helena Füleová – revízor
– p. Tibor Méres – člen
– p. Mária Záhorská – člen
– p. Silvia Tokárová – člen
– p. Ľudmila Sládeková – čestná predsedníčka

V dňoch 15.5.- 20.5.2023 sa členovia ZO ZZP Beladice zúčastnili kúpelného rekondičného pobytu v Turčianských Tepliciach, organizovaného  KS ZZP NK.

Významnou udalosťou schôdze bolo oficiálne rozlúčenie sa členov ZO s odchádzajúcou predsedníčkou p. Ľudmilou Sládekovou, ktorá dlhoročne stála na čele organizácie a neúnavne sa starala o jej chod a napredovanie. S veľkou vďačnosťou sme uzavreli jej pôsobenie na poste predsedníčky a rovnako pani Ľudmila ocenila a poďakovala za spoluprácu členom správnej rady a ostatným členom ZO.

Dňa 17.09.2022 sa uskutočnil tretí ročník guláš party, organizovaný pre členov základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých v Beladiciach.

 

Dňa 12.6.2022 sa stretli členovia ZO ZZP Beladice na Valnom zhromaždení kde zhodnotili činnosť ZO ZZP Beladice za rok 2021 a schválili Plán činnosti ZO Beladice na najbližšie obdobie – rok 2022. Pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea v roku 2022 predsedníčka ZO Beladice p. Ľudmila Sládeková zablahoželala v mene všetkých členov jubilantom a boli im odovzdané drobné vecné dary. Blahoželalo sa pri príležitosti:

 • 70 rokov – Ľudmila Sládeková
  Ján Sládek
 • 60 rokov – Horková Zlatica,
  Hrdličková Mária
  Schronerová Ružena
 • 40 rokov – Hehejíková Jana.

V rámci programu vystúpili deti z obce Čeladice z klubu mažoretiek. Deti ZŠ v Beladiciach Jakub Géci s prednesom poézie a Hanka Hromádková s prednesom prózy.

 

Tento rok naši členovia spolu s obecným úradom spoločne ozdobili obecný adventný veniec. 27.11.2021 pán farár adventný veniec posvätil. Každú adventnú nedeľu zapálime na ňom ďalšiu sviečku, ako symbol blížiacich sa vianočných sviatkov. Aj napriek zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku, skúsme zachovať odkaz adventu a spoločne s rodinou si užívajme tento čas. Všetkým vám prajeme veľa zdravia…

V dňoch 18.10.-24.10.2021 sa naši členovia zúčastnili rehabilitačného pobytu v kúpeľoch Sklené Teplice, ktorý organizoval  Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja.

Fotodokumentácia z 2. ročníka guláš party, organizovaného pre členov základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých v Beladiciach.

22.04.2021 – Pripomíname si Deň Zeme.

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Pri príležitosti osláv Dňa zeme sa naši členovia  v hojnom počte zúčastnili  na úprave námestia našej obce.

 

26.3.2021 členovia ZO ZZP pomohli pri jarnom upratovaní okolia kostola a fary.

Niektorí členovia našej organizácie pomohli pri organizovaní „ Požehnania úrody “ , ktoré sa konalo 18.9.2020 v kostole vo Veľkých Chrašťanoch.

 

Fotodokumentácia z prvého ročníka guláš party, organizovaného pre členov základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých v Beladiciach:

 

V dňoch 10.10.-16.10.2020 sa naši členovia zúčastnili rehabilitačného pobytu v kúpeľoch Sklené Teplice, ktorý organizoval Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja.

Prístupnosť