Menu Zavrieť

Územný plán obce

Zadanie je vypracované na základe zmluvy o dielo č. 6/2015, ktorá bola medzi objednávateľom a spracovateľom uzavretá ako zmluva na poskytnutie služby na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – ÚPN obce Beladice a bola uzavretá medzi zmluvnými stranami. Hlavným cieľom vypracovania Územného plánu obce Beladice je zabezpečiť pre samosprávny orgán obce záväzný územnoplánovací dokument, ktorý bude vhodným regulačným nástrojom rozvoja obce pre návrhové obdobie. Zadanie je priamym, východiskovým podkladom pre vypracovanie ÚPN obce Beladice. Zadanie bolo schválené uznesením č. 41/2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.08.2015 v Beladiciach a predtým prerokované s príslušnými orgánmi územného plánovania a dotknutými inštitúciami. ÚPN obce je spracovaný v súlade s týmto dokumentom.

UPN BELADICE text

Územný plán obce – Záväzná časť

UPN BELADICE zavazna cast

Obrazová príloha

Pre lepšiu čitateľnosť obrázkov odporúčame stiahnuť skomprimované obrázky vo veľkom rozlíšení nižšie

Zmeny v roku 2023

Územný plán obce BELADICE – Zmeny a doplnky č. 2 – Oznámenie o prerokovaní
Územný plán obce Beladice - zmeny a doplnky č.2 - oznámenie o prerokovaní - na zverejnenie

 

Územný plán obce BELADICE – Zmeny a doplnky č. 2 – TEXTOVÁ ČASŤ
ZAD2 BELADICE UPN pdf

 

Územný plán obce BELADICE – Zmeny a doplnky č. 2 – OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
OZNAMENIE SEIA BELADICE pdf

 

Územný plán obce BELADICE – Zmeny a doplnky č. 2 – Komplexné výkresy
Úložisko

 

Dokumenty na stiahnutie:
Text prvá časť: súbor pdf
Záväzná časť: súbor pdf
Skomprimované obrázky vo veľkom rozlíšení: časť 1 , časť 2

Aktualizované 07 / 2020:

Aktualizované 11 / 2019:

Prístupnosť