Menu Zavrieť

O obci

Beladice ležia v Podunajskej nížine na Žitavskej tabuli. Obec administratívne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja . Sú členom združenia obcí – regiónu Horného Požitavie, mikroregiónu Tribečsko, Drevenica. Od 23. júla 1996 sú súčasťou okresu Zlaté Moravce. Obec Beladice zahŕňa štyri časti: Veľké Chrášťany, Malé Chrášťany, Pustý Chotár, Beladice a osadu Perov osídlenú rómskym etnikom. V roku 1976 zlúčením všetkých uvedených miestnych častí vznikli Beladice. Počet obyvateľov žijúcich v obci je 1 636. Obcou preteká potok Drevenica, ktorý pramení pod Tribečom a vlieva sa do rieky Žitava.

Symboly obce Beladice

Erb

Erb Beladice

Zástava

V intraviláne obce smerom na obec Choča sa nachádzajú dva rybníky, a taktiež tri kaštiele s priľahlými parkami:

 • barokový kaštieľ z konca 18.storočia patriaci rodine Szentiványiovej s rodinným mauzóleom a kryptou z roku 1874 – časť obce Beladice,
 • neoklasicistický kaštieľ na Pustom Chotári – kráľovský radca Karol Jesenský ho dal postaviť v roku 1808, neskôr bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányi – Otömös, od 80. rokov 19. storočia bol vlastníkom barón Henrik Lindelóf. Od roku 2003 sídli v priestoroch kaštieľa PARK HOTEL TARTUF.
 • neoklasicistický kaštieľ z konca 18.storočia vo Veľkých Chrášťanoch patriaci šľachtickej rodine Szirányi.

Mapa: región Horné Požitavie

Občianska vybavenosť

Sociálnu infraštruktúru a občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy, kultúry, športové a sociálne zariadenia. Vybavenosť obce službami je rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností okolitého mikropriestoru.

 • Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským sa náchádza vo Veľkých Chrašťanoch a dve materské škôlky, vo Veľkých Chrašťanoch a v Beladiciach.
 • V obci je zriadená obecná knižnica.
 • Zdravotné služby sú zabezpečované zdravotným strediskom v Beladiciach, ktorého súčasťou je praktický lekár pre deti, pre dospelých a lekáreň.
 • Poskytovateľom komunikačných, platobných a distribučných služieb obyvateľom je v obci Slovenská pošta.

Základná občianska vybavenosť sa nachádza v jednotlivých častiach obce.

Pre občanov slúžia:

 • 3 predajne potravín, obchod s krmivami, 1 obchod so zmiešaným tovarom, 1 kaderníctvo, 1cukráreň, 2 pohostinské zariadenia, 1 fitness centrum.
 • na území obce pôsobia aj podnikateľské subjekty v oblasti strojárskej výroby, drevospracovania, autodopravy, výroby plastových okien, hotelierstva a ďalšie.
 • na športové vyžitie mládeže slúži multifunkčné ihrisko v areáli Základnej deväťročnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Veľkých Chrášťanoch

Stoková sieť v obci Beladice odvádza splaškové vody z obce do vybudovanej ČOV. Kanalizácia sa nachádza v intraviláne obce Beladice, potom v častiach Pustý Chotár, Veľké Chrašťany a Malé Chrašťany. V roku 1997 bola celá obec plynofikovaná. Plynovodná sieť má dĺžku 18,9 km. Obec Beladice je zásobovaná elektrickou energiou z prípojky vzdušného vedenia 22 kV, ktorá je napojená na 22kV vzdušné vedenie č. 246. Vedenie je spojovacím vedením medzi 110/22 kV transformovňami Nitra – Zlaté Moravce. Prípojky VN sú osadená drôtmi AlFe 3×50, uložené na podperných bodoch. Z vedení sú riešené 22kV prípojky vzdušné ku stožiarovým trafostaniciam. Energetický kód obce je 003.

Slovak Telekom, a.s., v záujmovom území spravuje a prevádzkuje optické a metalické podzemné a nadzemné telekomunikačné vedenia, technologické zariadenia a BTS základňovú stanicu, ako súčasť verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len VEKS). Ústredňa obecného rozhlasu je umiestnená v budove obecného úradu.

Doprava

Z hľadiska širších dopravných pomerov najvýznamnejšou dopravnou tepnou je rýchlostná cesta R1 Nitra – Žarnovica, ktorá pretína južnú polovicu katastrálneho územia. Vlastná obec leží na ceste I. triedy I/65 Nitra – Beladice, ktorá zároveň tvorí spojnicu s krajským mestom. Cesta I/65 prechádza severovýchodnou časťou katastrálneho územia.

Rýchlostná cesta R1 je novostavba a cesta I/65 plní doterajšiu funkciu cesty I. triedy a zároveň je súbežnou cestou k R1(kategória rýchlostnej R1 je R24,5/100). Rýchlostná cesta R1 je v úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce v správe (subdodávateľ služieb prevádzky a údržby) GranviaOperation, a.s., cesta I. triedy I/65 je v správe Slovenskej správy ciest a cesty III. triedy III/1669 Beladice – križovatka s R1 (bývalá III/065003) a cesta III. triedy III/1673 Beladice – Nová Ves nad Žitavou (bývalá III/511008) a cesta III. triedy III/1661 Nitra – Zlaté Moravce (bývalá 064033) v k.ú. Čakýň, sú v správe odboru dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cesta III. triedy slúži aj ako prístupová komunikácia k niektorým poľnohospodárskym pozemkom / nachádza sa tu niekoľko vjazdov s priľahlými účelovými komunikáciami na poľnohospodárske pozemky, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárskou výrobou /.

Medzi miestne komunikácie patria cesty IV. triedy. Obec spravuje miestne komunikácie a chodníky v dĺžke 28,6 km. Verejné priestranstvá a komunikácie sú vybavené verejným osvetlením s modernými svietidlami. Rýchlostná cesta zabezpečuje obyvateľom rýchlu a bezpečnú dostupnosť do Nitry – cca 15 mim autom – 14,68 km. Hromadnú autobusovú dopravuzabezpečuje spoločnosť Arriva Nitra a.s.. V obci sa nachádza čerpacia stanica pohonných hmôt ČSPHM Slovnaft, a.s. .

Osobnosti 

• Ján Tužinský (* 1951 – ), prozaik a esejista, autor literatúry pre deti a mládež. Vzdelanie získaval v Beladiciach a Zlatých Moravciach, neskôr študoval na prírodovedeckej fakulte, potom na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave teóriu kultúry. Po ukončení štúdia pracoval vo vydavateľstve Tatran, v Slovenskom rozhlase, kde bol v rokoch 1994 – 1997 jeho ústredným riaditeľom.  V rokoch 1993 – 2002 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Žije v Bratislave.

Demografia obce

Na základe štatistických údajov sa prezentuje – 97 % podiel obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti, nízke zastúpenie má maďarská, česká, nemecká národnosť. Z hľadiska náboženského vyznania možno konštatovať, že dominantným vierovyznaním je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási 84,3 % obyvateľstva. Druhým v poradí je obyvateľstvo,u ktorého sa nezistilo vyznanie a na treťom mieste je obyvateľstvo bez vyznania. Ostatné registrované cirkvi majú veľmi nízke zastúpenie (evanjelické, grekokatolícke).

 

 

 

 

(zdroj: ŠÚ SR, databázy RegDat a DATAcube)

Celková výmera katastrálneho územia: 22 408 290 m²

Túto plochu delíme na:

 • poľnohospodársku pôdu : 20 311 948 m²
 • nepoľnohospodársku pôdu: 2 096 342 m²

História

Prvé písomné zmienky o obciach:

 • 1156 – Beladice
 • 1209 – Malé Chrašťany
 • 1386 – Pustý Chotár
 • 1355 – Veľké Chrašťany

Staré mapy (1950)
(zdroj: Topografický ústav Zvolen)

Pamiatky


Mauzóleum rodiny Szentiványi
(archív Mário Žáčik)

 


Mauzóleum rodiny Szentiványi
(archív KPÚ NR)

 


Zvon na Finte z roku 1777
(archív Mário Žáčik)

 


Neskorobaroková socha – sv. J. Nepomuckého M. Chrašťany
(archív Mário Žáčik)

 


Socha Janka Nepomuckého z roku 1766
(archív Mário Žáčik)

 


Erb na soche Jána Nepomuckého, Veľké Chrašťany
(archív Mário Žáčik)

 


Ľudová architektúra 30.roky 20.storočia
(archív Mário Žáčik)

Prístupnosť