Menu Zavrieť

Ako vybavíte na obecnom úrade

I. Evidencia obyvateľstva

 1. PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Občan je povinný pri prihlásení trvalého pobytu predložiť:

  Manžel – manželka – nezaopatrené dieťa :

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou , ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy,
 • oznámenie o uzavretí manželstva

Vlastník bytu:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou ,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
 • v prípade, ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené svojprávnosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

Za občanov , ktorí nie sú schopní pre svoj zdravotný stav hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu – tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

 Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15- teho roku je potrebné predložiť: rodný list.

Tlačivá na stiahanutie: Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Vybavuje: Ing.Martina Biela , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 Eur za vystavenie potvrdenia o pobyte

 1. PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Vybavuje: Ing.Martina Biela-Parkanyová , telefón: +421 37 63 30 292,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

 Doba vybavenia: na počkanie

 Poplatok: 5 Eur za vystavenie potvrdenia o pobyte

 

 1. ODHLÁSENIE Z TRVALÉHO POBYTU

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Vybavuje:Ing.Martina Biela, telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 Eur za vydanie potvrdenia o pobyte

 1. ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 • na návrh vlastníka/všetkých spoluvlastníkov  budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi, nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu sa dáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

 1. občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 2. list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 3. právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 Občiasnkeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 4. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 5. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 6. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 7. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 8. doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 9. právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 10. skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 11. dohodu o ukončení nájmu.

Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.

Tlačivá na stiahnutie: Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Vybavuje: Ing.Martina Biela , telefón: +421 37 63 30 227, 0904 200 005e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

 Doba vybavenia: na počkanie

 Poplatok: 5 Eur za vydanie potvrdenie o pobyte

 

II. Dane a poplatky

Vybavuje: Ing.Martina Biela,  telefón: +421 37 63 30 227, 0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: na počkanie

 

III. Osvedčovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz,

Upozornenie:

 • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu.
 • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu požiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste – čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
 • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila, alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
 • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Vybavuje: 

Vybavuje: Ing.Martina Biela, telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005  e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mária Švarbová, telefón: +421 37 63 30 227, 0904 200 005  e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 2,00 Eur za každý podpis

OSVEDČOVANIE LISTÍN

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výlúčne v úradnej miestnosti.

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.

Vybavuje: 

Vybavuje: Ing.Martina Biela , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mária Švarbová, telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

 Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 2,00 Eur za každú, aj začatú stranu

 

IV. Stavebný poriadok – správa

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení),
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m (napr. sklady krmiva, náradia a hnojiva),
 2. oplotenie,
 3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočnovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Tlačivá na stianutie :

Názov tlačiva Stiahnuť
Žiadosť o určenie orientačného a súpisného čísla
Čestné prehlásenie (stavebné)
Kolaudačné rozhodnutie
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Predĺženie lehoty výstavby
Vyhlásenie stavebného dozoru
Vyhlásenie o vykonaní odborného dozoru
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
Žiadosť na vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: právnická osoba 30 Eur, fyzická osoba 10 Eur

 

V. Výrub drevín

Súvisiace predpisy

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

plné znenie zákona môžete nájsť na: www.slov-lex.sk/domov

Potrebné doklady a dokumenty :

vyplnený formulár Žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Poplatky: poplatok sa hradí pri podaní žiadosti: 10 Eur/fyzická osoba, 100 Eur/právnická osoba

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

 • v zmysle ust. § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • V prípade výrubu podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. treba dodržať ust. § 47 ods. 6 uvedeného zákona a predložiť na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození do 5 dní odo dňa výrubu dreviny s tým, že k Oznámeniu sa prikladá aj fotodokumentácia dreviny pred výrubom a po výrube. Oznámenie nie je spoplatnené.

Tlačivá na stiahnutie: Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová, telefón: +421 37 63 30 227, e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

 

VI. INÉ

Nájomné byty

Tlačivá na stiahnutieŽiadosť o pridelenie nájomného bytu

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová, telefón: +421 37 63 30 227, e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 Eur

Vydanie supisného čísla

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o zrušenie alebo zmenu súpisného čísla 

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Vybavuje: Ing.Martina Biela,  telefón: +421 904 200 005, e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: 5 Eur

Rybársky lístok

Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z. z. k zákonu o rybárstve (ďalej len „vyhláška“). Každý kto chce loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov.

Rybársky lístok – vydávajú mestské a obecné úrady na celom území SR.

K jeho vydaniu nie sú potrebné absolvovať žiadne skúšky.

Obecný úrad Beladice vydáva rybárske lístky na základe ústnej žiadosti.

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Poplatky:

Ročný : 7,00 €

Trojročný: 17,00 €

Pre deti do 15 rokov sa rybársky lístok vydáva bezplatne.

Vybavuje: Ing.Martina Biela , telefón:+ 421 904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk 

Doba vybavenia: na počkanie

Prístupnosť