Menu Zavrieť

Starosta obce

Starosta obce:  PhDr. Mário Žáčik

tel.: 0905 514 083

e-mail: starosta@obecbeladice.sk

Zástupca starostu obce: Ján Slíž

Najvyšším výkonným orgánom obce Beladice a jej hlavným predstaviteľom je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Starosta obce:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo veciach správy obce, ktoré však nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého na celé funkčné obdobie poveril zastupovaním starosta.

Prístupnosť