Menu Zavrieť

Eurofondy

WIFI pre Teba – obec Beladice

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Beladice projekt s názvom: WIFI pre Teba – obec Beladice.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Beladice k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s., ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. Celkovo sa zriadi 10 externých prístupových bodov.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 14 107,50 €.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Hypertextové odkazy na webové sídla:  https://www.mirri.gov.sk/

Hypertextové odkazy na webové sídla: www.eufondy.sk

Beladice - wifi plagát (1)

Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie obec Beladice zrealizovala  projekt s názvom: „Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice“. Hlavný cieľ projektu bol  dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu:

  1. Rozšírenie kapacity MŠ Beladice (prístavba, rekonštrukcia)

  2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia MŠ Beladice

Hlavné aktivity projektu boli realizované prostredníctvom stavebných úprav (prístavba, rekonštrukcia) existujúcej budovy materskej školy a obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu je zvýšenie jestvujúcej kapacity detí navštevujúcich materskú školu. Primárnou cieľovou skupinou projektu boli obyvatelia obce Beladice. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 163 400,00€. 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Beladice a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.

Online priestor zabezpečený prostredníctovm projektu: uloziska.sk, cloudenhancer.com

Obrazová príloha

Dokumenty na stiahnutie

Stručný popis projektu MŠ
Správa z kontroly projektu MŠ
Osnova textovej časti finančnej analýzy MŠ
Monitorovacia správa projektu MŠ
Rekonštrukcia MŠ Beladice

 

Prístupnosť