Menu Zavrieť

Eurofondy

16.1.2018 – Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Beladice projekt s názvom: „Rekonštrukcia, prístavba, rozšírenie kapacity a investície do vybavenia MŠ Beladice“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu:

  1. Rozšírenie kapacity MŠ Beladice (prístavba, rekonštrukcia)

  2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia MŠ Beladice

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav (prístavba, rekonštrukcia) existujúcej budovy materskej školy a obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu má byť zvýšenie jestvujúcej kapacity na 33 detí navštevujúcich materskú školu. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Beladice. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 163 400,00€.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Beladice a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.

Dokumenty na stiahnutie

Prístupnosť