Menu Zavrieť

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beladice – 1/2022

Obec  Beladice

zastúpená starostom obce PhDr. Máriom Žáčikom

POZVÁNKA

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beladice, ktoré sa uskutoční

dňa 12. januára (streda) 2022 o 17.00 hod.,

v priestoroch Knižnice obce Beladice.

Program :

  1. Otvorenie, prezentácia a schválenie programu
  2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení
  4. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

                                                                                       PhDr. Mário Žáčik            

                                                                                          starosta obce

Prístupnosť