Menu Zavrieť

Kategória: Nezaradené

Trojkráľový večer 2023

Trojkráľový večer – slávnostný novoročný koncert sa aj tento rok uskutočnil 6.januára 2023, v kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Chrašťanoch. Koncert sa uskutočnil pod záštitou starostu obce Beladice Mária Žáčika a v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Beladice – Veľké Chrašťany. Som úprimne rád, že ste prijali naše spoločné pozvanie v takom hojnom počte.
Trojkráľový večer spája všetkých, ktorí prijali naše pozvanie, zbližuje susedov a v neposlednom rade smeruje naše kroky k zachovaniu tradícií.
Moje poďakovanie patrí vdp. Dušanovi Kajanovičovi za podporu pri realizácii koncertu, všetkým účinkujúcim – FS Furmani z Nitry, ĽH Ponitrianska muzika z Nitry, MSSk Škrupinka z Trenčína, p. Anne Miškovičovej a p. Patrícii Žáčikovej za ich umelecké výkony a neopakovateľnú atmosféru spoločne prežitých chvíľ počas koncertu, zamestnancom obce a dobrovoľníkom za organizačnú pomoc pri príprave koncertu.
Stojíme na prahu nového roka 2023 a tak mi dovoľte, ešte raz zaželať všetkým našim obyvateľom pevné zdravie, nech Boh dá šťastia našej zemi a nech sa opäť o rok stretneme na Trojkráľovom večere 2024.
starosta Mário Žáčik

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beladice – 1/2022

Obec  Beladice

zastúpená starostom obce PhDr. Máriom Žáčikom

POZVÁNKA

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beladice, ktoré sa uskutoční

dňa 12. januára (streda) 2022 o 17.00 hod.,

v priestoroch Knižnice obce Beladice.

Program :

  1. Otvorenie, prezentácia a schválenie programu
  2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení
  4. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

                                                                                       PhDr. Mário Žáčik            

                                                                                          starosta obce

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky

Obec  Beladice

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky

 Dane z nehnuteľností a poplatok za psa   podľa zákona č. 582/2004 Z.z.

Úhrada je možná počas úradných hodín na Obecnom úrade v Beladiciach. Platba týchto poplatkov mala byť zrealizovaná do 31.05.2021 prostredníctvom priamej platby alebo platobnej karty bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

Zároveň vás upozorňujeme, že úhradu za komunálny odpad a kanalizáciu odporúčame zrealizovať do 02.11.2021.

Od 03.11.2021 bude vyvážaný odpad iba tým domácnostiam, ktoré majú zaplatený poplatok za každého člena domácnosti a majú na smetnej nádobe nalepenú známku za rok 2021.

Rodinné domy, domácnosti:

– jedna 120 l smetná  nádoba pre 1- 4 členov domácnosti

– dve 120 l smetné nádoby pre 5-8 členov domácnosti  

 

 

Nákupy do domácnosti – pomoc ohrozeným

Od pondelka 16.3. 2020, počas 14 dní, je pre ľudí 65+, osamelých a zdravotne postihnutých vytvorená nová forma pomoci v našej obci: Nákupy do domácnosti

Každý pracovný deň do 12.00 hod. je možné na tel. čísle 037/ 6330 522 OcÚ Beladice nahlásiť  vaše požiadavky.

Maximálne 10 druhov potravín do hmotnosti 10 kg. Nákup bude doručený ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc v pondelok, stredu a piatok. So zachovaním prísnych hygienických opatrení bude nákup zložený až pri vašich dverách. Táto služba bude bezplatná. Prosím, NEZNEUŽÍVAJTE túto službu, chceme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ak by ste sa radi pridali k tejto výzve a pomoci budeme vďační za akúkoľvek pomoc. Prosím, informujte ľudí, pre ktorých by táto forma pomoci mohla byť vhodná. Ďakujeme za Vaše zdieľanie a pomoc ! Obec realizuje pomoc prostredníctvom svojich pracovníkov a DHZO Beladice.

V Beladiciach, dňa 16.3. 2020

PhDr. Mário Žáčik
starosta obce

Trojkráľový večer

Dňa 6. januára 2020 – záverom vianočného obdobia na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnil slávnostný, novoročný  koncert pod názvom Trojkráľový večer, v miestnom farskom kostole sv. Jána Nepomuckėho vo Veľķých Chrašťanoch. V hojnom počte sa opäť zišli obyvatelia obce Beladice a pozvaní hostia, aby si pozreli  program prezentujúci  zvyky, piesne a vinše vianočného cyklu z regiónu Nitry, Tekova a Púchovskej doliny.

Za zvukov zvonov, trombīt, pastierskych píšťaľ prišli sa  pokloniť do  Betlémskej maštaľky  v našom kostole a odovzdať dar lásky novorodenému Ježišovi pastieri, anjeli a pútnici z  folklórneho súboru Jelenčan z Jelenca, trombitáši folklórnej skupiny Javorník z Lúk pod Makytou,  ženy ženskej speváckej skupiny Limbačka z Tekova za doprovodu Ponitranskej muziky z Nitry. Ako hosť programu vystúpil gajdoš Mário Pavel z Veľkého Zálužia a  speváčka ľudových piesnī Barbora Mandzaková z Bratislavy. Program autorsky pripravila Patrícia Žáčiková.

Prístupnosť