Menu Zavrieť

Kategória: Nezaradené

Trojkráľový večer 2023

Trojkráľový večer – slávnostný novoročný koncert sa aj tento rok uskutočnil 6.januára 2023, v kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Chrašťanoch. Koncert sa uskutočnil pod záštitou starostu obce Beladice Mária Žáčika a v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Beladice – Veľké Chrašťany. Som úprimne rád, že ste prijali naše spoločné pozvanie v takom hojnom počte.
Trojkráľový večer spája všetkých, ktorí prijali naše pozvanie, zbližuje susedov a v neposlednom rade smeruje naše kroky k zachovaniu tradícií.
Moje poďakovanie patrí vdp. Dušanovi Kajanovičovi za podporu pri realizácii koncertu, všetkým účinkujúcim – FS Furmani z Nitry, ĽH Ponitrianska muzika z Nitry, MSSk Škrupinka z Trenčína, p. Anne Miškovičovej a p. Patrícii Žáčikovej za ich umelecké výkony a neopakovateľnú atmosféru spoločne prežitých chvíľ počas koncertu, zamestnancom obce a dobrovoľníkom za organizačnú pomoc pri príprave koncertu.
Stojíme na prahu nového roka 2023 a tak mi dovoľte, ešte raz zaželať všetkým našim obyvateľom pevné zdravie, nech Boh dá šťastia našej zemi a nech sa opäť o rok stretneme na Trojkráľovom večere 2024.
starosta Mário Žáčik

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beladice – 1/2022

Obec  Beladice

zastúpená starostom obce PhDr. Máriom Žáčikom

POZVÁNKA

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beladice, ktoré sa uskutoční

dňa 12. januára (streda) 2022 o 17.00 hod.,

v priestoroch Knižnice obce Beladice.

Program :

  1. Otvorenie, prezentácia a schválenie programu
  2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení
  4. Úprava rozpočtu obce Beladice a Základnej školy s materskou školou, Školská 252, Beladice na rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

                                                                                       PhDr. Mário Žáčik            

                                                                                          starosta obce

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky

Obec  Beladice

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky

 Dane z nehnuteľností a poplatok za psa   podľa zákona č. 582/2004 Z.z.

Úhrada je možná počas úradných hodín na Obecnom úrade v Beladiciach. Platba týchto poplatkov mala byť zrealizovaná do 31.05.2021 prostredníctvom priamej platby alebo platobnej karty bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

Zároveň vás upozorňujeme, že úhradu za komunálny odpad a kanalizáciu odporúčame zrealizovať do 02.11.2021.

Od 03.11.2021 bude vyvážaný odpad iba tým domácnostiam, ktoré majú zaplatený poplatok za každého člena domácnosti a majú na smetnej nádobe nalepenú známku za rok 2021.

Rodinné domy, domácnosti:

– jedna 120 l smetná  nádoba pre 1- 4 členov domácnosti

– dve 120 l smetné nádoby pre 5-8 členov domácnosti  

 

 

Prístupnosť