Menu Zavrieť

Autor Beladice

Podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Obecný úrad v Beladiciach oznamuje občanom, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 má ten občan, ktorý v priebehu roka 2023:

 • kúpil, alebo predal nehnuteľnosť,
 • daroval, alebo dostal darom nehnuteľnosť,
 • vybavil právoplatné stavebné povolenie na stavbu nehnuteľnosti,
 • vybavil právoplatné kolaudačné rozhodnutie na nehnuteľnosť,
 • nadobudol nehnuteľnosť dedením,
 • zrealizoval drobnú stavbu, odstránil stavbu, zmena užívania stavby, dražba.

Spolu s daňovým priznaním je potrebné predložiť: 

 • Predaj nehnuteľnosti

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

 • Kúpa nehnuteľnosti

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy

 • Dedičstvo

Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 • Darovanie

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

 • Stavebný pozemok

Predložiť právoplatné stavebné povolenie

 • Kolaudácia stavby

Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby

 • Odstránenie stavby

Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom

 • Zmena užívania stavby

Predložiť doklad o zmene užívania stavby

 • Zmena charakteru pozemku
 • Dražba

Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň za psa sa vyrubuje spoločným rozhodnutím. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO.

Daň za psa: 

Každý držiteľ psa má oznamovaciu povinnosť pri nadobudnutí psa nahlásiť ho na obec, na ktorej území je chovaný. Obec rozhodnutím vyrubí daň za psa staršieho ako 6 mesiacov. Oznamovaciu povinnosť pri dani za psa má majiteľ alebo držiteľ aj vtedy, ak nastali u neho zmeny z titulu odpredaja, uhynutia alebo straty psa v priebehu kalendárneho roka.

Daňovník je povinný podať priznanie aj vtedy, ak mu vznikne povinnosť platiť daň za psa, alebo naopak táto povinnosť zanikne.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31. 01. 2024.

Ak nenastala žiadna zmena, priznanie nie je potrebné podať.

Oznámenie o očkovaní psov a mačiek proti besnote v obci Beladice

Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 28.10.2023 t.j. v sobotu sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj čipovanie nezačipovaných psov.

Očkovanie v našej obci bude prebiehať v nasledovných časoch:

od 10:00 do 10:30 hod v Malých Chrašťanoch,

od 10:30 do 11:30 hod vo Veľkých Chrašťanoch pri obecnom úrade,

od 11:30 do 12:00 hod  v Beladiciach,

od 12:00 do 12:30 hod na Pustom Chotári.

Cena za očkovanie besnoty je 8 eur. Očkovanie besnoty je zo zákona povinné, a tiež upozorňujeme občanov, že čipovanie psov je zo zákona povinné.

V prípade záujmu je možnosť zaočkovať psov aj kombinovanou vakcínou. Cena 14 eur.

Očkovanie bude vykonávať MVDr. Miroslav Baláž, MVDr. Marta Balážová. Kontakt 0903 431 581, 0903 567 988.

Prístupnosť