Menu Zavrieť

VZN obec Beladice č. 1-2016 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Beladice

Prístupnosť