Menu Zavrieť

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

KONTAKTY K INFORMAČNEJ A METODICKEJ PODPORE OBYVATEĽOV PRI ELEKTRONICKOM SAMOSČÍTANÍ

CALL CENTRUM : 02/20 92 49 19

e-mailová adresa: scitanie@statistics.sk

Kontaktný bod v obci Beladice:

Obecný úrad Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice

tel.: 037/6330 227, alebo 037/6330 292

e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Kontaktná osoba:

Margita Borčinová, Mgr. Alena Chrenová, Ing. Marek Boďo

TS_ESO_15.3.2021

Tlačová správa ŠÚ SR – Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

TS_ESO_13.4.2021

OD PONDELKA SME SPUSTILI ASISTOVANÉ SČÍTANIE

– Ak ste sa ešte nestihli sčítať sami počas elektronického sčítania, od pondelka 3. 5. 2021 vám radi pomôžu stacionárni asistenti na Obecnom úrade v Beladiciach alebo mobilní asistenti, ktorí vás na požiadanie navštívia osobne doma.

– Asistované sčítanie sa uskutoční od 3. mája do 13. júna 2021.

Sčítanie prostredníctvom stacionárneho asistenta

Kontaktné miesto: Obecný úrad Beladice

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

pon, uto, štv:  9:00 – 15:00

str: 09:00 – 17:00

pia: 09:00 – 13:00

Sčítanie prostredníctvom mobilného asistenta

Mobilný asistent vás navštívi doma, ak o túto službu požiadate. Svoju požiadavku nahláste na tel. čísle 0904 200 005 počas úradných hodín obecného úradu.

MINV SODB A4 scitanie SK (2) MINV SODB A4 scitanie SK easy (2)

Urobte klik pre svoju obec – sčítanie obyvateľov 2021 v obci Beladice.

 V obci Beladice sa za 3 týždne sčítalo 60,06 % obyvateľov čo je 1 027 sčítaných. Všetkým za ich zodpovedný prístup k sčítaniu ďakujeme .

Ostatných vyzývame, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a vzhľadom na pretrvávanie nepriaznivej epidemiologickej situácie v maximálne možnej miere využili elektronické samosčítanie, ktoré trvá do 31.3.2021.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetkých členov domácnosti môže sčítať jedna osoba.

Nezabudnite na starších príbuzných, ktorí pomoc pri sčítaní určite budú potrebovať. Ak viete, že sa nachádzajú v nemocnici, v domove sociálnych služieb, môžete ich ako rodinní príslušníci sčítať.  Upozornite o tejto povinnosti aj príbuzných, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí.

Pripomíname:

obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Na stránke www.scitanie.sk nájdete sčítací formulár. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOs.

povinnosť sčítať sa majú aj cudzinci s trvalým, tolerovaným, obvyklým alebo prechodným pobytom na území našej obce.

všetky údaje (skutočný pobyt, narodenie, rodinný stav , úmrtie, vzdelanie, zamestnanie), ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to znamená, že ak sa dieťa narodí po 1.1.2021, nesčítava sa. Ak občan zomrel po 1.1.2021, rodina ho musí sčítať, lebo ešte 31.12.2021 žil. Uzavrel sobáš po 1.1.2021, uvádza si stav slobodný prípadne rozvedený. Ak sa odsťahoval z obce po 1.1.2021, sčítava sa pre našu obec lebo 31.12.2021 mal trvalý pobyt ešte stále v našej obci.

seniori, zdravotne postihnutí, imobilní,  ktorí žijú sami a nemajú možnosť sčítať sa elektronicky, budú môcť  od 1.4.2021 do 31.10.2021 využiť služby mobilného asistenta.

ostatní nesčítaní občania sa po 1.apríli 2021 budú môcť sčítať v kontaktnom mieste za pomoci stacionárneho asistenta, ktoré bude zriadené na Obecnom úrade v Beladiciach.

presný termín asistovaného sčítania, ktoré bude trvať 6 týždňov,  určí predseda Štatistického úradu SR svojim rozhodnutím v závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku. O všetkom vás budeme včas informovať na internetovej stránke obce Beladice alebo prostredníctvom obecného rozhlasu.

 zákon o sčítaní obsahuje aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi v prípade nesčítania sa, môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

v prípade nejasností môžete kontaktovať infolinku: 02/20 92 49 19 alebo Obecný úrad Beladice 037/ 6330 227 alebo 0904 200 005.

TS_ESO_9.3.2021

OTÁZKY A ODPOVEDE O SPOSOBE SČÍTANIA OBYVATEĽOV

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa obyvateľov k rozhodujúcem okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú špecifikované právne záväzným dokumentom:

 

Sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa uskutoční elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Občan sa môže sčitovať spôsobom:

  • elektronického sčítania alebo
  • asistovaného sčítania.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

 

Elektronické samosčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

 

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sa ochránilo zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021

 

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

 

Prílohy:


 

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

Doba sčítania domov a bytov trvá  od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc

  • zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Sčítaním domov a bytov sú poverené obce. Vykonávajú ho poverené osoby a je realizované výlučne elektronicky, prostredníctvom Elektronického systému sčítania domov a bytov (esdb.scitanie.sk). Sčítanie domov a bytov vykoná obec vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov, počas doby sčítania domov a bytov úplne, správne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

 

Na splnenie tejto povinnosti sa použijú údaje o dome a byte:

  • obci poskytnuté,
  • údaje ktorými disponuje na účel plnenia iných činností obce,
  • údaje získané od správcom bytových domov.

Povinnosti osoby vykonávajúcej správu bytového domu

Správca bytového domu je povinný poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.

TLAČOVÉ SPRÁVY

Prístupnosť