Menu Zavrieť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č. 2_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Beladice_compressed

Prístupnosť