Menu Zavrieť

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice č. 5_2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Beladice_compressed

Prístupnosť