Menu Zavrieť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, upustenie od ústneho pojednávania – Chodníky Beladice

Prístupnosť