Menu Zavrieť

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, s upustením od ústneho pojednávania – verejná vyhláška (EKOSTAVBY, s.r.o., Chrenovská 14, Nitra – Vodovod a gravitačná

Prístupnosť