Menu Zavrieť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beladice č. 2_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prístupnosť