Menu Zavrieť

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Beladice č. 03_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady

Prístupnosť