Menu Zavrieť

Základná škola

Dňa 17. novembra 1978 bola uvedená do prevádzky Základná deväťročná škola (ZDŠ) v časti obce Veľké Chrašťany, kde škola existuje naďalej, v súčasnosti pod názvom Základná škola, Beladice. Škola do roku 2002 bola spravovaná Okresným úradom v Zlatých Moravciach, Odborom školstva a telesnej kultúry. Od 1. mája 2002 prešla škola pod samosprávu obce Beladice ako škola s právnou subjektivitou. Od roku 2002 zriaďovateľom školy je Obec Beladice, zastúpená starostom obce.  Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy.  V škole je zriadených 9. ročníkov, v každom ročníku je jedna trieda.

V školskom roku 2018/2019 školu navštevuje 77 žiakov a o vyučovací proces sa stará kolektív pedagogických zamestnancov v celkovom počte 12. Základná škola prevádzkuje Školský klub detí (pre 1. – 5. ročník) a školskú jedáleň. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy, deti z oboch materských škôl, dôchodcov, ďalších externých stravníkov. Od roku 2006 má škola vlastnú internetovú stránku : https://zsbeladice.edupage.org

Kontakt:
Základná škola Beladice
Školská 252
951 75 Beladice

Telefón: + 421 37 63 30 247, +421 37 63 30 388
e-mail: zsbeladice@gmail.com
IČO: 37865676 , DIČ: 2021662621

Riaditeľ školy: Mgr. Michal Homola
e-mail: michalhomola2@gmail.com

Telefón: + 421 37 63 30 247

Školská jedáleň:
Vedúca školskej jedálne: Viera Brunclíková
Telefón: + 421 37 63 30 535

Organizácia školského roku 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30.október 2018
(utorok)

31.október –
2.november 2018

5.november 2018
(pondelok)

vianočné

21.december 2018
(piatok)

27.december 2018 –
7. január 2019

8.január 2019
(utorok)

polročné

31.január 2019
(štvrtok)

1.február 2019
(piatok)

4.február 2019
(pondelok)

jarné

Bratislavský,
Nitriansky,
Trnavský kraj

22. február 2019
(piatok)

25.február –
1.marec 2019

4.marec 2019
(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019
(streda)

18.apríl –
23.apríl 2019

24.apríl 2019
(streda)

letné

28.jún 2019
(piatok)

1. júl –
31.august 2019

2.september 2019
(pondelok)

O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Vzdelávací program:

i ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Základná škola, Školská 252, Beladice

vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

ročník
primárne vzdelávanie

ročník
nižšie stredné vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

spolu

5.

6.

7.

8.

9.

spolu

Jazyk
a komunikácia

slovenský jazyk a liter.

9

8+1

7+2

7+1

31+4

5

5

4+1

5

5+1

24+1

anglický jazyk

3

3

6

3+1

3

3

3

3

15+1

31+4

39+2

Matematika a práca
s informáciami

matematika

4+1

4+1

4

4

16+2

4+1

4+1

4+1

4+1

5+1

21+5

informatika

1

1

1

2+1

1

1

1

1

1

4+1

18+3

25+6

Človek a príroda

prvouka

1+1

2

3+1

prírodoveda

1

2

3

fyzika

2

1

2

1

6

chémia

2

2

1

5

biológia

2

1+1

2

1+1

1

7+2

6+1

18+2

Človek
a spoločnosť

vlastiveda

1

2

3

dejepis

1

1

1

1

3

6

geografia

2

1+1

1

1

1

6+1

občianska náuka

1

1

1

1

4

3

16+1

Človek a hodnoty

etická vých.

/náboženská

vých.

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

5/5

4/4

5/5

Človek
a svet práce

pracovné vyučovanie

1

1

2

technika

1

1

1

1

1

5

2

5

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

hudobná výchova

2

2

1

1

6

1

1

1

1

1

5

10

9

Zdravie a pohyb

tel. a šport. výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

8

10

Spolu povin. časť

20

20

23

25

88

24

25

26

27

25

127

Školský vzdelávací program

Tvorba životného prostredia

1

1

2

Základy nemčiny

1

1

1

1

4

Voliteľné hodiny

2

3

2

1

8

3

4

4

3

4

19

Spolu: povinná
+ voliteľná časť

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Základná škola, Školská 252, Beladice

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

spolu

5.

6.

7.

8.

9.

spolu

Jazyk a komunikácia

Sloven. jazyk a liter.

8+1

6+3

6+3

6+2

26+9

5

4+1

4+1

5

5+1

23+3

prvý cudzí jazyk

3

3

6

3

3

3

3

3

15

druhý cudzí jazyk

1

1

1

1

4

32+9

42+3

Človek a príroda

prírodoveda

2

1

1

1+1

3+3

vlastiveda

1

1

1+1

3+1

fyzika

1+1

1+1

2

1

5+2

chémia

1+1

2

1

4+1

biológia

1+1

1+1

1+1

1+1

1

5 +4

6+4

14+8

Človek
a spoločnosť

dejepis

1+1

1

1

1

3

7+1

geografia

1+1

1+1

1

1

1

5+2

občianska náuka

1

1

1

1

4

16+3

Človek a hodnoty

etická výchova

/náboženská

výchova

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4+1

4

4+2

Matematika
a práca s informáciami

matematika

4+1

4+1

3+1

3+1

14+4

3+2

4+1

4+1

4+1

4+2

19+7

informatika

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2+3

17+4

21+10

prac. vyučovanie

1

1

1+1

Človek
a svet práce

svet práce

1

1

1

1

1+2

technika

1

1

1+1

2+2

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1+1

1+1

1

1

4+2

1

1

1

3

hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

3

výchova umením

1

1

1+1

8+2

7+1

Zdravie a pohyb

tel. a šport. výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

8

10

Spolu povin. časť

17

18

20

21

96

20

23

24

25

24

116

Školský vzdelávací program

Tvorba životného prostredia

1

1

2

2

Voliteľné hodiny

5

5

5

5

20

7

6

6

5

6

30

Spolu: povinná
+ voliteľná časť

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146

 

Záujmová činnosť:

V rámci mimoškolskej činnosti deti majú možnosť zapojiť sa do záujmového vzdelávania. Na základnej škole pracuje spolu 13 krúžkov: šikovných rúk, tanečný, športový, počítačový, prírodopisný, matematický, jazykové krúžky – anglický pre 1. a 2. ročník, nemecký pre druhý stupeň, poľovnícky krúžok, rybársky krúžok.

Plánované aktivity počas školského roka 2018/2019:

Úspechy školy – 2018/2019

  • Brána jazykov otvorená – vzdelávacia aktivita pri priležitosti Európskeho dňa jazykov, konala sa v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Súťažilo spolu 31 tímov, náš tím sa umiestnil na 6.mieste.
  • Majstrovstvá okresu v stolnom tenise – dievčat v Zlatých Moravciach sa uskutočnili dňa 17.10.2018, kde sme v rámci skupiny skončili na treťom mieste.
  • 5. ročník stolnotenisového turnaja Mikroregiónu Tríbečsko v Žitavanoch sa uskutočnil 22.11.2018. Miško Pindeš a Viktorka Ďurišová v kategórii žiakov a žiačok obsadili dve tretie miesta.

Fotogaléria – https://zsbeladice.edupage.org/album/

 

Prístupnosť