Menu Zavrieť

Kategória: Oznamy

Upozornenie: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

S účinnosťou od 10.4.2020 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach vyhlásilo „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ na celom území okresu Zlaté Moravce.

Pre toto obdobie vyplývajú určité zákazy, najmä:

  • zákaz fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • zákaz spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Porušenie týchto zákazov sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktoré môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331 €.

Pripomíname, že v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 písm. g) sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Počas tejto doby je Okresným riaditeľstvom HaZZ v Zlatých Moravciach vykonávaný MONITORING za účelom kontroly dodržiavania opatrení súvisiacich s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, najmä spomenutých zákazov. Monitoringom boli zistené PORUŠENIA zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä tým, že občania spaľujú horľavé látky na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru. Doteraz boli tieto priestupky riešené napomenutím. Vzhľadom na rozsah a množstvo týchto porušení už budú nasledovné porušenia zákona RIEŠENÉ  UDEĽOVANÍM SANKCIE. Predmetné oznámenie platí až do okamihu jeho odvolania Okresným riaditeľstvom HaZZ v Zlatých Moravciach, ktoré Vám bude zaslané v prípade odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Spolu to zvládneme!

V období vypuknutia pandémie korona vírusu na Slovensku, aj obec Beladice prijala nevyhnutné opatrenia, ktoré nariadil Úrad verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky. Zo dňa na deň sa otvorila požiadavka na nosenie rúšok na verejných priestranstvách, obchodoch a prevádzkach. Do obstarania rúšok pre našich obyvateľov obce Beladice sa zapojili, okrem občanov, jednotlivcov aj miestne organizácie – Miestny spolok SČK Beladice a Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Beladice.

Poďakovanie patrí jednotlivým členkám Miestneho spolku SČK Beladice, ktoré sa podieľali na zabezpečení látok a šití rúšok : Gabriela Polušinová, Paulína Bartová, Magdaléna Švecová, Magdaléna Mihaličková, Alena Porubcová, Soňa Rosinská, Kvetoslava Ďuríčková st., Iveta Princzová, Anna Miškovičová, Kvetoslava Ďuríčková ml. V týchto ťažkých časoch členka MS SČK Viera Brunclíková darovala krv.

Do šitia rúšok ako prevencii proti šíreniu koronavírusu, sa zapojili členky a sympatizanti Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianského kraja. Poďakovanie patrí jednotlivým členom : Škorcová Hedviga, Zuzana Hromádková, Janka Komáromyová, Mária Škorcová, Mária Hrdličková, Zuzana Lazareková, Jozef Lazarek, Ľubica Géciová, Mária Záhorská, Mária Mankovecká.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl Beladice Chrašťany, Školská 252 a materskej školy Parková 364, sa uskutoční 18. mája 2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v materskej škole Beladice Chrašťany pre obe materské školy. Zákonný zástupca dieťaťa príde s rúškom, vlastným perom, bez dieťaťa kvôli epidémii. Zákonní zástupcovia prinesú so sebou rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu), zdravotný preukaz poistenca a občiansky preukaz.

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, aktuálne bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa . Potvrdenie od detského pediatra o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa odovzdajú rodičia pri nástupe dieťaťa do materskej školy. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. 

  • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odloženie plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa do príslušnej materskej školy bude zákonnému zástupcovi dieťaťa doručené poštou do 30. júna 2020. 

Farský oznam

Milí priatelia, verím, že Veľká Noc, hoci iná ako ostatné, bola pre všetkých nás požehnaným časom vnútornej duchovnej obnovy. Pozývam vás pripojiť sa k sláveniu svätej omše aj v túto nedeľu Božieho milosrdenstva,dňa 19. apríla,o 10:00 hod.

Priamy prenos Vám prinesie stránka obce – Naše Beladice.

Prežime ju, ako pravú oslavu Božieho milosrdenstva.

S pozdravom farár farnosti Beladice Marek Tokarczyk.

Prístupnosť