Menu Zavrieť

Kategória: Oznamy

Upozornenie: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

S účinnosťou od 10.4.2020 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach vyhlásilo „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ na celom území okresu Zlaté Moravce.

Pre toto obdobie vyplývajú určité zákazy, najmä:

  • zákaz fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • zákaz spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Porušenie týchto zákazov sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktoré môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331 €.

Pripomíname, že v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 písm. g) sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Počas tejto doby je Okresným riaditeľstvom HaZZ v Zlatých Moravciach vykonávaný MONITORING za účelom kontroly dodržiavania opatrení súvisiacich s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, najmä spomenutých zákazov. Monitoringom boli zistené PORUŠENIA zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä tým, že občania spaľujú horľavé látky na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru. Doteraz boli tieto priestupky riešené napomenutím. Vzhľadom na rozsah a množstvo týchto porušení už budú nasledovné porušenia zákona RIEŠENÉ  UDEĽOVANÍM SANKCIE. Predmetné oznámenie platí až do okamihu jeho odvolania Okresným riaditeľstvom HaZZ v Zlatých Moravciach, ktoré Vám bude zaslané v prípade odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Spolu to zvládneme!

V čase vypuknutia pandémie korona vírusu COVID-19 na Slovensku, aj Obec Beladice prijala nevyhnutné opatrenia, ktoré nariadil Úrad verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky. Zo dňa na deň sa v máji 2020 stala  akútnou požiadavka na zadováženie rúšok a na ich nosenie na verejných priestranstvách, obchodoch a prevádzkach. Do zadováženie  rúšok pre našich obyvateľov sa zapojili miestne organizácie – Miestny spolok SČK Beladice, Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja v Beladiciach, ale aj občania, jednotlivci.         Poďakovanie za poskytnutie pomoci patrí  členom miestnych spolkov a obyvateľom obce: Paulíne Bártovej, Petre Báťovej, Kataríne Bielej, Kvetoslave Ďuríčkovej st., Kvetoslave Ďuríčkovej ml., Gabrielovi  Farkašovi, Ľubici Géciovej, Helene Holubovej, Anne Homolovej, Matúšovi Homolovi, Dominike Homolovej-Lavičkovej, Márii Hrdličkovej, Jánovi a Zuzana Hromádkovým, Janke Komáromyovej, Emílii Kováčovej, Ivanovi Kostelnému, Zuzane Lazarekovej, Jozefovi Lazarekovi, Márii Mankoveckej, Magdaléne Mihaličkovej, Anne Miškovičovej, Viktórii Ondrišovej, Gabriele Polušinovej, Alene Porubcovej, Ivete Princzovej, Soni Rosinskej, Petre Šantavej, Hedvige Škorcovej, Márii Škorcovej, Magdaléne Švecovej, Rastislavovi Tokárovi, Márii Záhorskej a Anne Žáčikovej.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl Beladice Chrašťany, Školská 252 a materskej školy Parková 364, sa uskutoční 18. mája 2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v materskej škole Beladice Chrašťany pre obe materské školy. Zákonný zástupca dieťaťa príde s rúškom, vlastným perom, bez dieťaťa kvôli epidémii. Zákonní zástupcovia prinesú so sebou rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu), zdravotný preukaz poistenca a občiansky preukaz.

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, aktuálne bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa . Potvrdenie od detského pediatra o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa odovzdajú rodičia pri nástupe dieťaťa do materskej školy. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. 

  • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odloženie plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa do príslušnej materskej školy bude zákonnému zástupcovi dieťaťa doručené poštou do 30. júna 2020. 

Prístupnosť