Menu Zavrieť

Kategória: Novinky v obci

Veľkoobjemový kontajner na nábytok

Obec Beladice oznamuje občanom, že je od 24.9.2020 pristavený pred Obecným úradom v Beladiciach veľkoobjemový kontajner na:

  • nábytok,
  • záhradný a plastový nábytok,
  • matrace,
  • postele.

Prosíme občanov aby do kontajnera nevhadzovali fľaše s olejom, stavebný materiál, bioodpad, pneumatiky a iné, ako je určené.

Kontajner bude pristavený do jeho naplnenia.

Darovali krv 2020

Jednou z dôležitých aktivít  Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Beladiciach je organizovanie bezpríspevkových odberov krvi. Už po piaty krát zorganizoval odber krvi miestny spolok v spolupráci s Obcou Beladice a Základnou školou v Beladiciach. Odber sa uskutočnil aj tentokrát v priestoroch miestnej základnej školy.

Tridsaťpäť darcov z Beladíc, Choče, Tesárskych Mlynian, Nitry, Preselian nad Nitrou a  Podbrezovej, v dnešnej zložitej situácii, kedy je krv veľmi potrebná, dňa 24.augusta 2020 darovali bezplatne a dobrovoľne najdrahšiu tekutinu na svete – krv. Darcovia odovzdali dar vlastných žíl, aby iní mohli žiť. Krv znamená život a ten jediný nemá reprízu. Tento deň sa zapísal ako významný počin do života tých, ktorí darovali krv po prvý krát. Vážime vysoko humánny skutok darcov, ku ktorým sa zaradili – pán Erazmus Bogár, pani Stanislava Mirkusová a členka miestnej organizácie, poslankyňa Obecného zastupiteľstva Obce Beladice pani Magdaléna Švecová.

Uznanie a poďakovanie za darcovstvo krvi patrí pani Márii Hritzovej, ktorá darovala krv dvadsaťkrát a stala sa držiteľkou Striebornej Jánskeho plakety a pani Márii Damiánovej, ktorá darovala krv po tridsiatykrát a stala sa držiteľkou Zlatej Jánskeho plakety.

Darcom vyjadrila vďaku a hlbokú úctu predsedníčka Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Beladiciach pani Anna Miškovičová.

Rovnako tak starosta Obce Beladice pán Mário Žáčik vyjadril poďakovanie Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža v Beladiciach za pravidelné organizovanie odberov a darcom za ich prístup k darcovstvu.

Spolu to zvládneme!

V období vypuknutia pandémie korona vírusu na Slovensku, aj obec Beladice prijala nevyhnutné opatrenia, ktoré nariadil Úrad verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky. Zo dňa na deň sa otvorila požiadavka na nosenie rúšok na verejných priestranstvách, obchodoch a prevádzkach. Do obstarania rúšok pre našich obyvateľov obce Beladice sa zapojili, okrem občanov, jednotlivcov aj miestne organizácie – Miestny spolok SČK Beladice a Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja Beladice.

Poďakovanie patrí jednotlivým členkám Miestneho spolku SČK Beladice, ktoré sa podieľali na zabezpečení látok a šití rúšok : Gabriela Polušinová, Paulína Bartová, Magdaléna Švecová, Magdaléna Mihaličková, Alena Porubcová, Soňa Rosinská, Kvetoslava Ďuríčková st., Iveta Princzová, Anna Miškovičová, Kvetoslava Ďuríčková ml. V týchto ťažkých časoch členka MS SČK Viera Brunclíková darovala krv.

Do šitia rúšok ako prevencii proti šíreniu koronavírusu, sa zapojili členky a sympatizanti Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianského kraja. Poďakovanie patrí jednotlivým členom : Škorcová Hedviga, Zuzana Hromádková, Janka Komáromyová, Mária Škorcová, Mária Hrdličková, Zuzana Lazareková, Jozef Lazarek, Ľubica Géciová, Mária Záhorská, Mária Mankovecká.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl Beladice Chrašťany, Školská 252 a materskej školy Parková 364, sa uskutoční 18. mája 2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v materskej škole Beladice Chrašťany pre obe materské školy. Zákonný zástupca dieťaťa príde s rúškom, vlastným perom, bez dieťaťa kvôli epidémii. Zákonní zástupcovia prinesú so sebou rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu), zdravotný preukaz poistenca a občiansky preukaz.

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, aktuálne bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa . Potvrdenie od detského pediatra o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa odovzdajú rodičia pri nástupe dieťaťa do materskej školy. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. 

  • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odloženie plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa do príslušnej materskej školy bude zákonnému zástupcovi dieťaťa doručené poštou do 30. júna 2020. 

Prístupnosť