Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O obci

Beladice ležia v Podunajskej nížine na Žitavskej tabuli. Obec administratívne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja . Sú členom združenia obcí – regiónu Horného Požitavie, mikroregiónu Tribečsko, Drevenica. Od 23. júla 1996 sú súčasťou okresu Zlaté Moravce. Obec Beladice zahŕňa štyri časti: Veľké Chrášťany, Malé Chrášťany, Pustý Chotár, Beladice a osadu Perov osídlenú rómskym etnikom. V roku 1976 zlúčením všetkých uvedených miestnych častí vznikli Beladice. Počet obyvateľov žijúcich v obci je 1 636. Obcou preteká potok Drevenica, ktorý pramení pod Tribečom a vlieva sa do rieky Žitava.

Symboly obce Beladice

Erb

beladice-logo

Zástava

zastava-300x204

V intraviláne obce smerom na obec Choča sa nachádzajú dva rybníky, a taktiež tri kaštiele s priľahlými parkami:

 • barokový kaštieľ z konca 18.storočia patriaci rodine Szentiványiovej s rodinným mauzóleom a kryptou z roku 1874 – časť obce Beladice,
 • neoklasicistický kaštieľ na Pustom Chotári – kráľovský radca Karol Jesenský ho dal postaviť v roku 1808, neskôr bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányi – Otömös, od 80. rokov 19. storočia bol vlastníkom barón Henrik Lindelóf. Od roku 2003 sídli v priestoroch kaštieľa PARK HOTEL TARTUF.
 • neoklasicistický kaštieľ z konca 18.storočia vo Veľkých Chrášťanoch patriaci šľachtickej rodine Szirányi.

mapa1

Mapa: región Horné Požitavie

Občianska vybavenosť

Sociálnu infraštruktúru a občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy, kultúry, športové a sociálne zariadenia. Vybavenosť obce službami je rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností okolitého mikropriestoru.

 • Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským sa náchádza vo Veľkých Chrašťanoch a dve materské škôlky, vo Veľkých Chrašťanoch a v Beladiciach.
 • V obci je zriadená obecná knižnica.
 • Zdravotné služby sú zabezpečované zdravotným strediskom v Beladiciach, ktorého súčasťou je praktický lekár pre deti, pre dospelých a lekáreň.
 • Poskytovateľom komunikačných, platobných a distribučných služieb obyvateľom je v obci Slovenská pošta.

Základná občianska vybavenosť sa nachádza v jednotlivých častiach obce.

Pre občanov slúžia:

 • 3 predajne potravín, obchod s krmivami, 1 obchod so zmiešaným tovarom, 1 kaderníctvo, 1cukráreň, 2 pohostinské zariadenia, 1 fitness centrum.
 • na území obce pôsobia aj podnikateľské subjekty v oblasti strojárskej výroby, drevospracovania, autodopravy, výroby plastových okien, hotelierstva a ďalšie.
 • na športové vyžitie mládeže slúži multifunkčné ihrisko v areáli Základnej deväťročnej školy s vyučovacím jazykom slovenským vo Veľkých Chrášťanoch

Stoková sieť v obci Beladice odvádza splaškové vody z obce do vybudovanej ČOV. Kanalizácia sa nachádza v intraviláne obce Beladice, potom v častiach Pustý Chotár, Veľké Chrašťany a Malé Chrašťany. V roku 1997 bola celá obec plynofikovaná. Plynovodná sieť má dĺžku 18,9 km. Obec Beladice je zásobovaná elektrickou energiou z prípojky vzdušného vedenia 22 kV, ktorá je napojená na 22kV vzdušné vedenie č. 246. Vedenie je spojovacím vedením medzi 110/22 kV transformovňami Nitra – Zlaté Moravce. Prípojky VN sú osadená drôtmi AlFe 3×50, uložené na podperných bodoch. Z vedení sú riešené 22kV prípojky vzdušné ku stožiarovým trafostaniciam. Energetický kód obce je 003.

Slovak Telekom, a.s., v záujmovom území spravuje a prevádzkuje optické a metalické podzemné a nadzemné telekomunikačné vedenia, technologické zariadenia a BTS základňovú stanicu, ako súčasť verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len VEKS). Ústredňa obecného rozhlasu je umiestnená v budove obecného úradu.

Demografia obce

Na základe štatistických údajov sa prezentuje – 97 % podiel obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti, nízke zastúpenie má maďarská, česká, nemecká národnosť. Z hľadiska náboženského vyznania možno konštatovať, že dominantným vierovyznaním je rímskokatolícke, ku ktorému sa hlási 84,3 % obyvateľstva. Druhým v poradí je obyvateľstvo,u ktorého sa nezistilo vyznanie a na treťom mieste je obyvateľstvo bez vyznania. Ostatné registrované cirkvi majú veľmi nízke zastúpenie (evanjelické, grekokatolícke).

demografia

(zdroj: ŠÚ SR, databázy RegDat a DATAcube)

 

Celková výmera katastrálneho územia: 22 408 290 m²

Túto plochu delíme na:

 • poľnohospodársku pôdu : 20 311 948 m²
 • nepoľnohospodársku pôdu: 2 096 342 m²

 

História

Prvé písomné zmienky o obciach:

 • 1156 – Beladice
 • 1209 – Malé Chrašťany
 • 1386 – Pustý Chotár
 • 1355 – Veľké Chrašťany

Staré mapy (1950)
(zdroj: Topografický ústav Zvolen)

beladice pusty-chotar velke_chrastany mala-chranstany
 
 
Osobnosti 

tokarFrantišek Tokár je najúspešnejší slovenský stolný tenista v histórii. V drese Československa dokázal získať päť titulov majstra, a to v súťaži družstiev 1947, 1948, 1950, 1951 a vo štvorhre 1949. Získal aj dve strieborné medaily, v súťaži družstiev 1949 a vo štvorhre 1950, ako aj bronzové medaily v družstvách 1953,1957 a vo štvorhre 1948.

 

tuzinsky-jpgJán Tužinský (* 1951 – ), prozaik a esejista, autor literatúry pre deti a mládež. Vzdelanie získaval v Beladiciach a Zlatých Moravciach, neskôr študoval na prírodovedeckej fakulte, potom na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave teóriu kultúry. Po ukončení štúdia pracoval vo vydavateľstve Tatran, v Slovenskom rozhlase, kde bol v rokoch 1994 – 1997 jeho ústredným riaditeľom.  V rokoch 1993 – 2002 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Žije v Bratislave.

 

terezia-zilkovaTerézia Žilíková – Sládeková (* 1949 – ), akademická maliarka, narodená v roku 1949 v Beladiciach pri Nitre. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. V rokoch 1970 – 1976 vyštudovala na VŠVU v Bratislave pod vedením národného umelca Ladislava Čemického a prof. Jána Želibského. Odbor reštaurátorstvo absolvovala u prof. Karola Veselého. V jej tvorbe je dominantná maľba, venuje sa však i tapisérii, reštaurovaniu a písaniu poézie. Svojou maliarskou tvorbou sa do súčasnosti prezentovala nielen individuálne, ale i na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Autorka žije a tvorí v Nitre.