Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Osvedčovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz,

Upozornenie:

  • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu.
  • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu požiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste – čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
  • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila, alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
  • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Vybavuje: 

Vybavuje: Ing.Martina Biela, telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005  e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mária Švarbová, telefón: +421 37 63 30 227, 0904 200 005  e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 2,00 Eur za každý podpis

OSVEDČOVANIE LISTÍN

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výlúčne v úradnej miestnosti.

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.

Vybavuje: 

Vybavuje: Ing.Martina Biela , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Vybavuje: Mária Švarbová, telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

 Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 2,00 Eur za každú, aj začatú stranu