Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri prihlásení trvalého pobytu predložiť:

  Manžel – manželka – nezaopatrené dieťa :

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou , ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy,
  • oznámenie o uzavretí manželstva

Vlastník bytu:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou ,
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
  • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
  • v prípade, ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené svojprávnosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

Za občanov , ktorí nie sú schopní pre svoj zdravotný stav hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu – tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

 Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15- teho roku je potrebné predložiť: rodný list.

Tlačivá na stiahanutie: Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Vybavuje: Ing.Martina Biela , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 Eur za vystavenie potvrdenia o pobyte