Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Civilná ochrana

Základné informácie

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).


Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

Živelné pohromy

 • Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia
 • Snehové kalamity, rozsiahle námrazy
 • Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice
  Havárie

Výbuchy a požiare

 • Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne
 • Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení

Katastrofy

 • Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok


Varovné signály

Predpokladom pre vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi.

Tón sirény

Dĺžka tónu

Druh signálu

Kolísavý

2 minúty

všeobecné ohrozenie

Stály

6 minút

ohrozenie vodou

Stály

2 minúty

koniec ohrozenia

Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“

Je potrebné riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:

UKRYTIA, vykonať ukrytie:

 • doma – uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu,
 • prečkať v miestnosti, ktorá nemá okná alebo ich má najmenej (chodby, pivnice, práčovne a pod.),
 • pri úniku amoniaku – NH3 (čpavok) sa ukryte v podzemných prípadne prízemných miestnostiach budov.

EVAKUÁCIE, zabezpečiť

 • prípravu evakuačnej batožiny,
 • potraviny a zásoby pitnej vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov,
 • pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie,
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • dodržiavajte ostatné režimové opatrenia na postihnutom území.

Varovný signál „OHROZENIE VODOU“

Je potrebné riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie, v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopové územie. V prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.

Varovný signál „KONIEC OHROZENIA“

Návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií zložiek civilnej ochrany.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzky schopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

 

Dôležité telefónne čísla

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

112 – číslo tiesňového volania

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

 • vaše meno,
 • číslo z ktorého voláte,
 • miesto odkiaľ voláte,
 • čo sa stalo, a aké sú následky udalosti .
 • Použite ho vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

150 – Hasičský a záchranný zbor
(zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)
155 – Záchranná zdravotná služba
(zasahuje pri ohrození života a zdravia)
158 – Polícia
(zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)
159 – Obecná (v mestách Mestská) polícia
(zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia).

Ďalšie informácie o civilnej ochrane nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?civilna-ochrana

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
civilna_ochrana Veľkosť: 121 kB Formát: pdf Dátum: 22.5.2024