Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cintorín

V obci Beladice sa nachádzajú v nasledovných lokalitách štyri miestne cintoríny:

 • v Beladiciach,
 • v Malých Chrašťanoch,
 • vo Veľkých Chrašťanoch,
 • v Pustom Chotári.

Správca Domu smútku

Dom smútku je vybavený miestnosťou na dočasné uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia.

Obec Beladice, Gaštanová 167/1, 951 75 Beladice

Vybavuje: Ing. Biela Martinabiela@obecbeladice.sk, podatelna@obecbeladice.sk telefón : +421 904 200 005

Kopanie hrobových miest v Beladiciach, v Malých Chrašťanoch, vo Veľkých Chrašťanoch, v Pustom Chotári:

Vybavuje: Ing. Biela Martina, biela@obecbeladice.sk telefón : +421 37 63 30 227.

Zvonenie: Farský úrad Beladice – Chrašťany, Hlavná 122, 951 75 Beladice, telefón: + 421 950 391 974

Poplatky spojené s dočasným uložením ľudských pozostatkov v Dome smútku sa uhrádzajú na Obecnom úrade v Beladiciach – p. Ing. Martina Biela, biela@obecbeladice.sk , telefón : +421 950 391 974.

Postup pri vybavení hrobového miesta

Podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a následne úhradou stanoveného poplatku za prenájom hrobového miesta.

Povinnosti nájomcu:

 • dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Beladice,
 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 • na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho blízkeho okolia,
 • nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska každú zmenu, ktorú chce na hrobovom mieste vykonať.
 • Služby spojené s prenájmom hrobového miesta:
 • odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb,
 • údržba zelene na pohrebisku,
 • úhrada investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska.

Cenník Služieb

1. Nájomné – jednohrob (10 rokov) 10 Eur
2. Nájomné – dvojhrob (10 rokov) 20 Eur
3. Nájomné – trojhrob, štvorhrob a väčší hrob násobok nájomného za jednohrob
4. Miesto pre uloženie urny v existujúcom hrobe 5 Eur
5. Poplatok za prepožičanie Domu smútku 20 Eur

Virtuálny Cintorín:

 • Naše obecné cintoríny a prehľad zosnulých si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: http://www.virtualnycintorin.sk/obce/799.
 • Stránka ponúka možnosť symbolicky zapáliť sviečky na hrobe Vašich zosnulých príbuzných.

Súvisiace dokumenty

1.) Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice č.2/2011, Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Beladice 

2.) Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na pohrebisku obce Beladice – p. Mgr. Alena Chrenová, chrenova@obecbeladice.sk, telefón : +421 37 63 30 227.

Tlačivá na stiahanutie: Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na pohrebisku obce Beladice