Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.  Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

• schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
• určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
• schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie
• schvaľuje záverečný účet obce
• schvaľuje územný plán obce
• schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom
• zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie
• volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce
• schvaľuje plat starostu podľa osobitného zákona
• rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
• zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
• zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce,
• udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
• ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 2022-2026

  • Ing. Marek Boďo
  • Marián Tokár
  • Mgr. Peter Miškovič
  • Milan Hritz
  • Lukáš Tokár
  • Ján Slíž
  • Mgr. Ľubica Slováková
  • Magdaléna Švecová
  • Roman Guniš