Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor Beladice

Obec Beladice oznamuje občanom, že od dňa 01.01.2022 je prevádzkový čas Zberného dvora Beladice nasledovný:

Letné obdobie 1.4. – 31.10.:

 • každú stredu: 10,00 – 18,00 hod.
 • každú  sobotu: 10,00 – 18,00 hod.

Zimné obdobie: 1.11. – 31.3.:

 • každú stredu: 08,00 – 17,00 hod.
 • každú sobotu: 9,00 – 11,00 hod.

Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora: pracovník určený starostom obce

Telefonický kontakt: 037/6330 227, 0904 200 005

Zberný dvor sa nachádza v obci Beladice, na parcele č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13, k.u. Veľké Chrašťany, obec Beladice, ktorá je vo vlastníctve Obce Beladice za Obecným úradom Beladice a slúži na zabezpečenie realizácie cieľov a povinností odpadového hospodárstva obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zberný dvor sa skladá zo spevnenej plochy a areálovej komunikácie, oplotenia areálu, uzamykateľnej vstupnej brány, mostovej váhy, úložného priestoru na zhromažďovanie odpadu a administratívnych priestorov.

Zoznam druhov odpadov, na ktorý zber je prevádzkovateľ oprávnený

Druh odpadu, Názov odpadu, Kategória odpadu

 • 20 01 10 – Šatstvo O – ostatný
 • 20 01 11 – Textílie O – ostatný
 • 20 01 25 – Jedlé tuky a oleje O – ostatný
 • 20 02 01 – Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov O – ostatný
 • 20 03 07 – Objemný odpad O – ostatný
 • 20 03 08 – Drobný stavebný odpad O – ostatný

Na zberný dvor je zakázané ukladať:

 • papier, lepenka,
 • sklo,
 • viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky),
 • zmesový komunálny odpad, tento si občania ukladajú do vlastných zberných nádob umiestnených v domácnostiach,
 • odpad s obsahom škodlivín,
 • použité batérie a akumulátory,
 • veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky,
 • elektroodpad,
 • pneumatiky,
 • azbest,
 • motorový olej, naftu a iné pohonné látky,
 • stavebný materiál ako sú kvadre z porfixu, ytong, silka, multipor,
 • nerozobratý nábytok,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • uhynuté zvieratá a iný biologický odpad,
 • chemické látky, zmesi, farby, lepidlá, laky a pod.
 • odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Určenie a podmienky uskladnenia

Na zbernom dvore je možné odovzdať len tieto druhy odpadov:

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vrátane odpadu z cintorínov – umiestňuje sa na miesto určené na tento druh odpadu. Patrí sem: burina, kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny, pne a pod.

Drobný stavebný odpad – (ďalej tiež „DSO zmiešaný stavebný odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou.  Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (to znamená viac ako 1m3 ročne) nepovažuje sa toto množstvo za DSO. Odvoz sa v tomto prípade realizuje buď prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov na náklady pôvodcu. Patria sem zmesi betónu, tehly, obkladačky, omietka, dlaždice, keramika a pod v rozmere max. do 30 x 30 x 30 cm a do hmotnosti 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb, ako je napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry a pod. Odpad je možné uložiť na zberný dvor na vopred určené miesto.

Poplatok za DSO uhrádza poplatník v hotovosti v pokladni Obecného úradu počas stránkových hodín na základe potvrdenia vydaného pracovníkom zberného dvora. Poplatok zaplatí vo výške odovzdaného množstva DSO a stanovenej sadzby, čiže za skutočne odovzdané množstvo odpadu. V priebehu zdaňovacieho obdobia môže teda poplatník platiť za vývoz DSO viackrát – pri každom odovzdaní DSO na zbernom dvore. Výška poplatku je učená podľa aktuálneho cenníka.

Objemný odpad –komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi nie je možné uložiť do klasickej zbernej nádoby na komunálny odpad v domácnosti. Vždy, ak je to možné, musí byť objemný odpad rozobraný na menšie kusy resp. časti. Patria sem: nábytky, staré okná (len rámy), dvere, nádoby a pod. Odpad musí byť očistený od iných častí odpadu na aký je zberný dvor učený.

Jedlé tuky a oleje – zberná nádoba, do ktorej možno umiestňovať oleje a usadeniny z fritéz. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Tieto fľaše sa vhodia do špeciálneho kontajnera, ktorý je určený na tento druh odpadu. Jedlé oleje a tuky sa vo fľašiach odovzdávajú na obecnom úrade.

Šatstvo a textílie –Tento druh odpadu nesmie byť znečistený olejmi, farbami a inými chemickými látkami a pod. Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.)

Cenník

Pre fyzické osoby, ktoré majú v obci Beladice trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne vlastnia v obci nehnuteľnosť:

Druh odpadu Názov odpadu Cena
20 01 10 Šatstvo 0 eur/kg
20 01 11 Textílie 0 eur/kg
20 01 25 Jedlé tuky a oleje 0 eur/kg
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 0 eur/kg
20 03 07 Objemný odpad 0 eur/kg
20 03 08 Drobný stavebný odpad   0,04 eur/kg

Pre fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Beladice trvalý alebo prechodný pobyt:

Druh odpadu Názov odpadu Cena
20 01 10 Šatstvo 0 eur/kg
20 01 11 Textílie 0 eur/kg
20 01 25 Jedlé tuky a oleje 0 eur/kg
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 0 eur/kg
20 03 07 Objemný odpad 0 eur/kg
20 03 08 Drobný stavebný odpad   0,06 eur/kg

Pre podnikateľov a právnické osoby, so sídlo v obci Beladice:

Druh odpadu Názov odpadu Cena
20 01 10 Šatstvo 0 eur/kg
20 01 11 Textílie 0 eur/kg
20 01 25 Jedlé tuky a oleje 0 eur/kg
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 0 eur/kg
20 03 07 Objemný odpad 0 eur/kg
20 03 08 Drobný stavebný odpad   0,06 eur/kg

Pre podnikateľov a právnické osoby, so sídlo mimo obce Beladice:

Druh odpadu Názov odpadu Cena
20 01 10 Šatstvo 0 eur/kg
20 01 11 Textílie 0 eur/kg
20 01 25 Jedlé tuky a oleje 0 eur/kg
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 0 eur/kg
20 03 07 Objemný odpad 0 eur/kg
20 03 08 Drobný stavebný odpad   0,08 eur/kg

Na zbernom dvore nie je možné ukladať odpady, ktorých zber nie je povolený!

Zakazuje sa prebrať odpad s podozrením na infekčné vlastnosti!

Všetky potrebné informácie o prevádzkovaní Zberného dvora sú dostupné v Prevádzkovom poriadku.